Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks årsregnskap for 2011

For 2011 viser Norges Banks totalresultat et overskudd på 8,4 milliarder kroner mot et overskudd i 2010 på 13,0 milliarder kroner.

Netto inntekt fra finansielle instrumenter i de internasjonale verdipapirmarkedene knyttet til valutareservene til banken har gitt en gevinst på 11,9 milliarder kroner i 2011, mot 13,1 milliarder i 2010. En del av denne nettoinntekten skyldes svekkelse av den norske kronen mot de fleste hovedvalutaene i valutareservene, som, – omregnet til norske kroner – har ført til en valutagevinst på 6,2 milliarder kroner i 2011. I 2010 ga styrkingen av norske kroner et valutatap på 3,9 milliarder kroner for valutareservene. Gevinster og tap som skyldes endringer i kronekurs, har ikke betydning for valutareservenes internasjonale kjøpekraft. Ved utgangen av 2011 utgjorde valutareservene 262,5 milliarder kroner. Dette er 4,1 milliarder kroner mer enn ved utgangen av 2010.

Etter resultatdisponering utgjør bankens egenkapital i form av kursreguleringsfond 72,6 milliarder kroner. Det er ikke grunnlag for overføring av midler fra overføringsfondet til statskassen.

Valutareservene er Norges Banks dominerende eiendel når en ser bort fra Statens pensjonsfond utland, som ikke har innvirkning på Norges Banks resultat. Banken har en rentefri gjeld i form av sedler og mynt i omløp. I tillegg har Norges Bank innenlandske innskudd fra staten og banker. Denne sammensetningen av balansen vil normalt gi en positiv avkastning over tid. Eiendelene til banken er i hovedsak plassert i valuta, mens gjelden er primært i norske kroner. Inntektene til Norges Bank består i hovedsak av netto inntekt fra finansielle instrumenter knyttet til valutareservene. Gevinst og tap består av valutakursendringer, aksjekursendringer og renteendringer som påvirker obligasjonskursene. Resultatet for Norges Bank er avhengig av utviklingen i disse parameterne og det kan gi store svingninger i resultatet.

Årsregnskapet for Norges Bank er fra og med 2011 avlagt etter regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for Norges Bank. Forskriften gjelder fra og med regnskapsåret 2011 og krever at regnskapet til Norges Bank skal utarbeides i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene IFRS, men fastsetter særskilte krav til presentasjon av investeringsporteføljen til Statens pensjonsfond utland og datterselskap som utelukkende utgjør investeringer som ledd i forvaltningen av investeringsporteføljen. Forskriften fastsetter at regnskapet til Norges Bank skal omfatte regnskapsrapporteringen for investeringsporteføljen til Statens pensjonsfond utland og at denne skal utarbeides i samsvar med IFRS. Denne blir presentert i egen pressemelding i forbindelse med offentliggjøring av Statens pensjonsfond utlands årsrapport for 2011.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. mars 2012 10:00