Norges Bank

Pressemelding

Det finansielle systemet er noe mindre utsatt

- Det finansielle systemet er noe mindre utsatt enn da vi publiserte vår forrige rapport. De makroøkonomiske forholdene her hjemme er bedret. Det har ført til lavere utlånstap og gode resultater for bankene, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i forbindelse med publiseringen av rapporten Finansiell stabilitet 1/11.

Bankene har benyttet de gode resultatene til å styrke egenkapitalen. Det har gjort bankene mer robuste. De største bankene har fremdeles lavest kjernekapitaldekning.

- Bankene har fortsatt mye kortsiktig markedsfinansiering, og store deler er hentet i utlandet. Oppstår det igjen uro i finansmarkedene ute, kan tilgangen på finansiering svekkes. Oppfylling av de nye likviditetskravene i Basel III vil bidra til å gjøre bankene mer robuste overfor forstyrrelser i finansmarkedene, sier Qvigstad.

Høy og økende gjeldsbelastning gjør husholdningene sårbare overfor inntektsbortfall eller en markert økning i renten. Dette representerer en fremtidig risiko i det finansielle systemet. I internasjonal sammenheng er risikovektene på boliglån i de store nordiske bankene svært lave. Bankene trenger derfor lite egenkapital for å yte slike lån. Sammen med myndighetene i andre nordiske land, bør det arbeides for at det kan settes en nedre grense på bankenes risikovekter for boliglån.

- Baselkomiteen har foreslått at de nye kravene til bankenes kapital og likviditet skal innføres gradvis fram mot 2019. Norges Bank anbefaler at de nye kravene i Basel III innføres i norsk lov så raskt som praktisk mulig. Innfasingsperioden bør være kortere enn det Baselkomiteen har foreslått, sier Qvigstad.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. mai 2011 10:00