Norges Bank

Pressemelding

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/10

Internasjonal økonomi

 • Utviklingen i verdensøkonomien var noe sterkere enn ventet siste halvår i fjor. Veksten i industriproduksjonen har tatt seg opp de siste månedene og ulike forventningsindikatorer har steget.
 • Arbeidsledigheten holder seg høy i de fleste industriland. I USA har ledigheten falt noe siden forrige pengepolitiske rapport og er nå 8,9 prosent.
 • Konsumprisveksten tiltok hos våre handelspartnere mot slutten av 2010 og inn i 2011, som følge av høy prisvekst på energi og matvarer. Den underliggende konsumprisveksten er fortsatt lav i de fleste industriland.
 • De langsiktige inflasjonsforventningene er stabile i de fleste industriland, men forventet prisvekst på ett års sikt har økt i mange land.

Finansmarkedene (1)

Aksjer og råvarer

 • Oljeprisen har steget kraftig den siste tiden som følge av uro i Midtøsten og Nord-Afrika. Spotprisen på Brent Blend olje, målt i USD, er nå 39 prosent høyere enn ved publisering av forrige pengepolitiske rapport. Siden rentemøtet 26. januar har oljeprisen økt med 19 prosent.
 • The Economists prisindeks for råvarer målt i XDR (2) har økt med 22 prosent siden forrige rapport og med 2 prosent siden siste rentemøte. Det er særlig jordbruksvarer utenom mat som har steget mye de siste ukene.
 • De fleste internasjonale aksjeindekser har falt noe tilbake den siste tiden, men er høyere enn da forrige rapport ble lagt fram i oktober. Etter jordskjelvet 11. mars har japanske aksjeindekser falt markert og er på lavere nivåer enn ved forrige rapport.

Renter

 •  Markedsaktørenes forventninger til styringsrentene hos våre handelspartnere har økt sammenliknet med forrige rapport. Det ventes nå renteoppgang i euroområdet i løpet av våren. Bank of England ventes å heve styringsrenten i løpet av sommeren. I USA ventes første renteøkning rundt årsskiftet.
 • Rentedifferansen overfor handelspartnerne er nå 1,4 prosentenheter, målt ved tremåneders pengemarkedsrente. Rentedifferansen har falt siden forrige rapport.
 • I Norge er forskjellen mellom tre måneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente (påslaget) om lag 0,5 prosentenheter. Så langt i første kvartal 2011 er påslaget høyere enn lagt til grunn i forrige pengepolitiske rapport.
 • Ifølge tall fra Norsk Familieøkonomi er vektet utlånsrente på nye boliglån 3,54 prosent. (3) Utlånsrenten har samlet sett falt noe siden forrige rapport, men har vært om lag uendret siden desember 2010.
 • Ifølge Statistisk sentralbyrå falt bankenes rentemargin med 0,07 prosentenheter til 2,39 prosent i fjerde kvartal 2010.
 • Lange renter har tatt seg opp siden forrige rapport, men har falt noe tilbake i det siste. Renten på 10-års statsobligasjoner har steget med 0,5 prosentenheter i USA til 3,25 prosent siden forrige rapport. Renten i Tyskland har steget med 0,6 prosentenheter til 3,2 prosent.
 • Siden forrige rapport har forskjellen mot tyske 10-årige statsrenter økt for flere av de sør-europeiske landene og Irland. Greske 10-årige statsrenter er 9,2 prosentenheter høyere enn tyske, mens irske og portugisiske er henholdsvis 6,3 og 4,2 prosentenheter høyere.
 • Risikopåslaget på spanske, portugisiske og italienske obligasjoner med fortrinnsrett (covered bonds) har økt siden forrige rapport og er nå på henholdsvis 2,1, 3,9 og 1,4 prosentenheter.
 • Prisen på kredittforsikring for europeiske finansinstitusjoner (CDS-prisen), målt ved iTraxx-indeksen (4), har samlet sett økt siden forrige rapport.

Valuta

 • Siden forrige rapport har euroen (EUR), amerikanske dollar (USD) og japanske yen (JPY) svekket seg, mens sveitsiske franc (CHF), svenske kroner (SEK) og de fleste råvarevalutaer har styrket seg, målt ved effektive valutakurser.
 • Den importveide kronekursindeksen (I-44) har styrket seg med 3 prosent siden forrige rapport, og med nærmere 1 prosent siden rentemøtet i januar. Så langt i første kvartal 2011 har kronen vært 2 prosent sterkere enn anslått i forrige pengepolitiske rapport.

Norsk økonomi

Priser

 • Fra februar 2010 til februar 2011 steg konsumprisindeksen (KPI) med 1,2 prosent, ned fra 2,0 prosent i januar. Dette var 0,5 prosentenheter høyere enn lagt til grunn i forrige rapport.
 • Korrigert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser (KPIXE) steg konsumprisene med 1,1 prosent i februar, opp fra 1,0 prosent i januar. Dette var 0,1 prosentenheter lavere enn anslått i forrige rapport. Andre indikatorer på underliggende inflasjon var mellom 0,8 og 1,6 prosent.
 • Ifølge Perducos forventningsundersøkelse oppjusterte de fleste grupper sine langsiktige inflasjonsforventninger noe i første kvartal 2011.

Produksjon og etterspørsel

 • Ifølge foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap steg BNP for Fastlands-Norge med 2,2 prosent fra 2009 til 2010. Det var 0,5 prosentenheter høyere enn anslått i forrige rapport.
 •  Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte i januar om markert vekst i produksjonen de siste tre månedene. Produksjonsutsiktene for det kommende halvåret er bedre enn de var i november.
 • Husholdningenes varekonsum korrigert for sesongmønster økte kraftig i oktober og november i fjor, men falt i desember og var uendret i januar.
 • Ulike tillitsindikatorer som måler forbrukernes syn på egen og landets økonomi har tatt seg opp til et forholdsvis høyt nivå.
 • Ifølge byggearealstatistikken ble det igangsatt 20 prosent flere boliger i perioden november-januar enn i foregående tremånedersperiode, korrigert for sesongmønster. Igangsettingsarealet av andre bygg steg med 4 prosent i samme periode.
 • Industriproduksjonen korrigert for sesongmønster økte med 0,6 prosent fra desember til januar, etter å ha falt med 1 prosent måneden før. Produksjonen var 0,4 prosent høyere i perioden november-januar enn i foregående tremånedersperiode.
 • Ifølge norsk PMI (Purchasing Managers’ Index) rapporterte innkjøpssjefene i industrien at aktiviteten fortsatte å vokse i februar. Norsk PMI steg fra 56 i januar til 58,7 i februar, som er den høyeste indeksverdien siden oktober 2007.
 • Ifølge Statistisk sentralbyrås investeringsstatistikk for første kvartal er verdien av de antatte investeringene innen industri, bergverk og kraftforsyning anslått til 39,1 milliarder kroner i 2011. Det er 14 prosent høyere enn de påløpte investeringene for 2010.
 • Verdien av de antatte investeringene innen petroleumsvirksomheten i 2011 er på 141 milliarder kroner. Det er 13 prosent høyere enn de påløpte investeringene for 2010.

Arbeidsmarked og lønn

 • Registrert arbeidsledighet korrigert for sesongmønster var 2,8 prosent av arbeidsstyrken i februar, uendret fra januar, og om lag som anslått i forrige pengepolitiske rapport.
 • Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) var arbeidsledigheten korrigert for sesongmønster 3,4 prosent av arbeidsstyrken i perioden november-januar, ned fra 3,6 prosent i foregående tremånedersperiode. Ifølge AKU økte sysselsettingen med 17 000 personer i dette tidsrommet.
 • Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter tiltakende vekst i sysselsettingen de neste 3 månedene.
 • I den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) anslås lønnsveksten for ansatte i organiserte virksomheter og i offentlig forvaltning inklusive helseforetakene til 3,75 prosent fra 2009 til 2010. TBU anslår overhenget inn i 2011 for de ansatte i nevnte grupper til 1,75 prosent.

Innenlandsk kreditt og boligpriser

 • Innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg 6,1 prosent fra januar 2010 til januar 2011. Husholdningenes gjeld økte med 6,5 prosent. Gjelden til foretakene utenom finansforetak økte med 3,8 prosent.
 • Ifølge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk steg boligprisene med 9,2 prosent fra februar 2010 til februar 2011. Realboligprisene for februar, hvor KPI er brukt som deflator, var etter sesongjustering 2 prosent høyere enn ved toppen i juni 2007.
 • Finanstilsynets Boliglånsundersøkelse gjennomført høsten 2010 viste at det har vært nedgang i lån med høy belåningsgrad og at omfanget av tilleggssikkerhet har økt noe. Men andelen lån med høy belåningsgrad er fortsatt høy.
 • Norges Banks utlånsundersøkelse for fjerde kvartal 2010 viste økt etterspørsel etter lån både fra husholdninger og foretak. Bankenes kredittpraksis overfor husholdninger og foretak var om lag uendret. Fremover venter bankene økt låneetterspørsel fra foretak.

Fotnoter

1) Alle markedsdata er per 14. mars 2011

2) Spesielle trekkrettigheter i IMF. Per 14. mars var 1 XDR = 8,85 NOK

3) Nye boliglån på 1 million kroner med flytende rente, innenfor 60 prosent av kjøpesum

4) iTraxx-indeksen er en indeks bestående av 25 store europeiske finansinstitusjoner som angir prisen for å forsikre seg mot at finansinstitusjoner i indeksen misligholder sin gjeld

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. mars 2011 14:00