Norges Bank

Pressemelding

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 1/11

Internasjonal økonomi

 • Veksten i industriproduksjonen har avtatt de siste månedene, men ulike forventningsindikatorer holder seg oppe hos de fleste av våre handelspartnere. I april anslo IMF veksten i verdensøkonomien til 4,4 prosent i 2011 og 4,5 prosent i 2012, på linje med anslagene i januar.
 • Veksten er fortsatt sterkere i de fremvoksende økonomiene enn i industrilandene, selv om veksttakten har avtatt noe. Blant industrilandene er veksten særlig sterk i Tyskland og Sverige.
 • Den sesongjusterte BNP-veksten i USA var 0,4 prosent fra fjerde kvartal 2010 til første kvartal 2011. Dette var noe lavere enn lagt til grunn i siste pengepolitiske rapport.
 • I april søkte Portugal om finansiell støtte fra EU og IMF. Representanter fra EU, IMF og Portugal har nå kommet til enighet om et låneprogram. Det er ventet at programmet vil vedtas av alle partene i midten av mai.
 • Arbeidsledigheten holder seg høy i de fleste industriland. I euroområdet har ledigheten ligget stabilt rundt 10 prosent i over ett år. I USA har ledigheten avtatt noe det siste året, men ligget rundt 9 prosent de siste månedene.
 • Høy prisvekst på energi og matvarer har trukket konsumprisene opp hos våre handelspartnere. Den underliggende konsumprisveksten har også steget, men er fortsatt lav i de fleste industriland.
 • De langsiktige inflasjonsforventningene har økt i euroområdet, men er stabile i Storbritannia og USA. Forventet prisvekst på ett års sikt har økt i mange land.

Finansmarkedene (1)

Aksjer og råvarer

 • Oljeprisen er om lag uendret siden publisering av siste pengepolitiske rapport.
 • The Economists prisindeks for råvarer målt i XDR(2) har falt med 6 prosent. Særlig jordbruksvarer utenom mat har vist nedgang.
 • De fleste internasjonale aksjeindekser har falt noe i det siste, men er fortsatt høyere enn da siste rapport ble lagt fram i mars. Japanske aksjeindekser har tatt seg opp siden siste rapport, men er fortsatt på lavere nivåer enn før jordskjelvet 11. mars.

Renter

 •  Markedsaktørenes forventninger til styringsrentene hos våre handelspartnere er om lag uendret sammenliknet med siste rapport.
 • Den europeiske sentralbanken (ESB) hevet styringsrenten i april og markedsaktørene venter ytterligere tre økninger i løpet av det neste året. Bank of England ventes å heve styringsrenten til høsten. I USA ventes første renteøkning våren 2012.
 • Rentedifferansen overfor handelspartnerne er nå 1,3 prosentenheter, målt ved tremåneders pengemarkedsrente. Rentedifferansen har falt noe siden siste rapport.
 • I Norge er forskjellen mellom tre måneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente (påslaget) om lag 0,4 prosentenheter. Så langt i andre kvartal 2011 er påslaget noe lavere enn lagt til grunn i siste pengepolitiske rapport.
 • Ifølge tall fra Norsk Familieøkonomi er vektet utlånsrente på nye boliglån 3,54(3) prosent. Denne utlånsrenten har vært om lag uendret siden november 2010.
 • Langsiktige amerikanske og tyske statsrenter er om lag uendret siden siste rapport. Renten på 10-års statsobligasjoner er 3,20 og 3,15 prosent i henholdsvis USA og Tyskland.
 • Siden siste pengepolitiske rapport har forskjellen mot tyske 10-årige statsrenter økt for flere av de sør-europeiske landene og Irland. Greske 10-årige statsrenter er 12,3 prosentenheter høyere enn tyske, mens irske og portugisiske er henholdsvis 7,5 og 6,6 prosentenheter høyere.
 • Risikopåslaget på portugisiske obligasjoner med fortrinnsrett (covered bonds) har økt siden siste rapport og er nå 4,9 prosentenheter. Risikopåslaget på spanske, italienske og irske obligasjoner med fortrinnsrett har falt noe i samme periode og er nå henholdsvis 2,0, 1,1 og 3,4 prosentenheter.
 • Prisen på kredittforsikring for europeiske finansinstitusjoner (CDS-prisen), målt ved iTraxx-indeksen (4), har falt med om lag 0,2 prosentenheter siden siste rapport.

Valuta 

 • Siden siste rapport har amerikanske dollar (USD) svekket seg effektivt med om lag 2 prosent, mens euro (EUR) har styrket seg med i overkant av 1 prosent. De fleste råvarevalutaene har styrket seg. Japanske yen (JPY) er om lag 2 prosent svakere enn ved siste rapport.
 • Den importveide kronekursindeksen (I-44) har styrket seg noe siden siste rapport. Så langt i andre kvartal 2011 har kronen vært om lag 1 prosent sterkere enn anslått i siste pengepolitiske rapport.

Norsk økonomi

 Priser

 •  Fra april 2010 til april 2011 steg konsumprisindeksen (KPI) med 1,3 prosent, opp fra 1,0 prosent i mars. Dette var 0,4 prosentenheter høyere enn lagt til grunn i siste rapport.
 • Korrigert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser (KPIXE) steg konsumprisene med 1,6 prosent i april, opp fra 1,2 prosent i mars. Dette var 0,5 prosentenheter høyere enn lagt til grunn i siste rapport. Andre indikatorer på underliggende inflasjon var mellom 0,9 og 2,1 prosent.

Produksjon og etterspørsel

 •  Husholdningenes varekonsum korrigert for sesongmønster falt med 1,0 prosent fra februar til mars, etter en vekst på 1,2 prosent måneden før. Påskens plassering gjør sesongjusterte tall for mars mer usikre enn normalt.
 • Ulike tillitsindikatorer som måler forbrukernes syn på egen og landets økonomi har tatt seg opp til et forholdsvis høyt nivå.
 • Samtaler med et utvalg av bedriftene i Regionalt Nettverk indikerer relativt sterk vekst i produksjonen, men noe svakere enn bedriftene ventet i januar. De samlede markedsutsiktene ser ut til å være noe bedret. Utviklingen i sysselsettingen har vært om lag som ventet og kapasitetsutnyttingen ser ikke ut til å være vesentlig endret.
 • Ifølge byggearealstatistikken ble det igangsatt 21 prosent flere boliger i første kvartal 2011 enn i fjerde kvartal 2010, korrigert for sesongmønster. Igangsettingsarealet av andre bygg økte med 15 prosent i samme periode.
 • Industriproduksjonen korrigert for sesongmønster økte med 0,9 prosent fra februar til mars, etter å ha falt med 0,2 prosent måneden før. Produksjonen steg med 0,5 prosent fra fjerde kvartal 2010 til første kvartal 2011. Den virkedagskorrigerte produksjonen økte med 3,0 prosent fra mars 2010 til mars 2011.
 • Ifølge norsk PMI (Purchasing Manager Index) rapporterte innkjøpssjefene i industrien at aktiviteten falt noe i april. Norsk PMI falt fra 57,4 i mars til 55,6 i april.
 • Eksportverdien av tradisjonelle varer økte med 5,4 prosent fra fjerde kvartal 2010 til første kvartal 2011. Importverdien steg med 7,2 prosent i samme periode. Den sterke importveksten skyldes blant annet import av en fregatt. Ser man bort fra denne ville veksten vært 4,0 prosent.

Arbeidsmarked og lønn

 •  Registrert arbeidsledighet korrigert for sesongmønster var 2,7 prosent av arbeidsstyrken i april, uendret fra mars. Den registrerte ledigheten har vært noe lavere enn anslått i siste pengepolitiske rapport.
 • Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) var arbeidsledigheten korrigert for sesongmønster 3,1 prosent av arbeidsstyrken i perioden januar-mars, ned fra 3,3 prosent i foregående tremånedersperiode. Sysselsettingen og arbeidsstyrken økte med henholdsvis 7000 og 4000 personer i samme periode.
 • I den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) anslås lønnsveksten fra 2009 til 2010 for alle lønnstakere under ett til 3,75 prosent. TBU anslår lønnsoverhenget inn i 2011 til 1,9 prosent.

Innenlandsk kreditt og boligpriser

 • Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) steg 6,3 prosent fra mars 2010 til mars 2011. Husholdningenes gjeld økte med 6,9 prosent. Gjelden til foretakene utenom finansforetak økte med 3,7 prosent.
 • Ifølge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk steg boligprisene med 8,0 prosent fra april 2010 til april 2011, ned fra 9,7 prosent i mars. Realboligprisene for april, hvor KPI er brukt som deflator, var etter sesongjustering 1,5 prosent høyere enn forrige topp i juni 2007.
 • Norges Banks utlånsundersøkelse for første kvartal 2011 viste økt etterspørsel etter lån fra husholdninger. Bankenes kredittpraksis overfor både husholdninger og foretak var om lag uendret. Fremover venter bankene om lag uendret låneetterspørsel fra husholdningene og noe økt låneetterspørsel fra foretak.

Fotnoter

1) Alle markedsdata er per 10. mai 2011

 2) Spesielle trekkrettigheter i IMF. Per 10. mai var 1 XDR = 8,68 NOK

 3) Nye boliglån på 1 million kroner med flytende rente, innenfor 60 prosent av kjøpesum

 4) iTraxx-indeksen er en indeks bestående av 25 store europeiske finansinstitusjoner som angir prisen for å forsikre seg mot at finansinstitusjoner i indeksen misligholder sin gjeld

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. mai 2011 14:00