Norges Bank

Pressemelding

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 12. mai 2011

Oppgangen i verdensøkonomien fortsetter, men arbeidsledigheten holder seg høy hos flere av våre viktigste handelspartnere. Utviklingen spriker mellom land og regioner. I fremvoksende økonomier i Asia holder veksten seg oppe, men det er tegn til overoppheting. Aktiviteten i amerikansk økonomi tar seg også opp, men arbeidsledigheten faller langsomt. Det er sterk vekst i Tyskland og Sverige, mens det er nedgang og betydelig usikkerhet om utviklingen i Irland, Portugal og Hellas. Rentene på statsobligasjoner for disse landene har fortsatt å stige, spesielt for Hellas.

Olje- og råvareprisene er høye. Det har gitt tiltakende prisvekst i mange land, særlig i de fremvoksende økonomiene. Selv om den underliggende inflasjonen fortsatt er nokså lav i de fleste industrilandene, har inflasjonsforventningene økt på ett til to års sikt.

Den europeiske sentralbanken og Sveriges Riksbank har satt opp sine styringsrenter. Renteforventningene hos våre handelspartnere er om lag uendret for de nærmeste årene. Kronen har svingt en del, men holder seg sterk.

Oppgangen i norsk økonomi har fått godt feste. Kapasitetsutnyttingen er trolig nær et normalt nivå. Arbeidsledigheten er litt lavere enn ventet. Samtidig har arbeidsstyrken vokst litt mindre enn anslått i mars. Lønnsveksten i 2011 kan se ut til å bli om lag som anslått eller noe høyere.

Renten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. Den underliggende prisveksten er 1¼ – 1½ prosent. Den lave prisveksten og en sterk krone taler for å holde renten lav. Så langt har ikke det lave rentenivået ført til en vesentlig økning i husholdningenes låneopptak, men boligprisene har økt. Igangsettingen av boliger har steget mye. Det er utsikter til at både kapasitetsutnyttingen i økonomien og prisstigningen vil tilta i løpet av det neste året. Hensynet til å stabilisere aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten bør settes opp.

Hovedstyret viser til at anslagene og analysene i Pengepolitisk rapport 1/11 som ble lagt fram i mars, tilsier at styringsrenten gradvis heves mot et mer normalt nivå. Hovedstyret vedtok i mars at styringsrenten bør ligge i intervallet 1¾ – 2¾ prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 22. juni med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten settes opp ved dette møtet.

Vedtak
Styringsrenten settes opp med 0,25 prosentenheter til 2,25 prosent med virkning fra 13. mai 2011.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. mai 2011 14:00