Norges Bank

Pressemelding

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 2/11

Internasjonal økonomi

 • Veksten i verdensøkonomien har vært svakere enn lagt til grunn i Pengepolitisk rapport 2/11. Den sesongjusterte BNP-veksten i Storbritannia var 0,2 prosent fra første til andre kvartal 2011. I USA steg BNP sesongjustert med 0,3 prosent i samme periode, og veksten fra fjerde kvartal 2010 til første kvartal 2011 er revidert ned fra 0,5 til 0,1 prosent. Veksten i svensk økonomi var 1,0 prosent fra første til andre kvartal 2011. I de fremvoksende økonomiene har veksttakten avtatt noe, men er fremdeles på høye nivåer.
 • Veksten i industriproduksjonen hos våre viktigste handelspartnere har avtatt de siste månedene. Ulike forventningsindikatorer kan tyde på at veksten vil avta ytterligere.
 • Tolvmånedersveksten i konsumprisene har flatet ut i USA og avtatt i Europa.
 • Hos de fleste av våre handelspartnere har de kortsiktige inflasjonsforventningene falt noe siden siste pengepolitiske rapport. De langsiktige inflasjonsforventningene er om lag uendret.

Finansmarkedene [1]

 • Uroen i finansmarkedene er forsterket i det siste, til tross for at det i løpet av sommeren er iverksatt en rekke tiltak.
 • Euroområdet presenterte i juli en ny gjeldsfinansieringspakke for Hellas, med lengre løpetider og lavere rente. Portugal og Irland vil få tilsvarende vilkår. I august gjenopptok Den europeiske sentralbanken (ESB) støttekjøp av statspapirer i euroområdet. Samtidig ble lån med seks måneders løpetid gjeninnført og varigheten forlenget for de ekstraordinære likviditetstiltakene.
 • I USA er det vedtatt å øke grensen for føderale myndigheters gjeldsopptak. Samtidig er det vedtatt betydelige utgiftskutt over en tiårsperiode.

Aksjer og råvarer

 • Oljeprisen har falt siden siste pengepolitiske rapport.
 • The Economists ukentlige prisindeks for råvarer målt i XDR [2] er om lag uendret siden forrige pengepolitiske rapport. Andre råvareindekser har falt de siste dagene.
 • Gullprisen har økt med 10 prosent siden forrige pengepolitiske rapport.
 • Internasjonale aksjeindekser har falt markert.

Renter

 • Standard & Poor’s har nedgradert den langsiktige kredittvurderingen av amerikansk statsgjeld.
 • ESB hevet i juli styringsrenten til 1,5 prosent. Federal Reserve har kunngjort at de trolig vil holde styringsrenten nær null i hvert fall fram til midten av 2013.
 • Markedsaktørenes forventninger til styringsrentene hos våre handelspartnere har falt sammenliknet med siste rapport. Det ventes ingen renteendringer i euroområdet de neste tolv månedene. I USA og Storbritannia ventes første renteøkning i 2013.
 • Rentedifferansen overfor handelspartnerne er nå 1,7 prosentenheter, målt ved tremåneders pengemarkedsrente.
 • I Norge er forskjellen mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente (påslaget) rundt 0,7 prosentenheter. Så langt i tredje kvartal 2011 er påslaget noe høyere enn lagt til grunn i siste pengepolitiske rapport.
 • Ifølge tall fra Norsk Familieøkonomi er vektet utlånsrente på nye boliglån 3,77 prosent, om lag som ved forrige pengepolitiske rapport [3].
 • Forskjellen mot tyske 10-årige statsrenter har samlet sett økt noe for Italia og Spania, og er nå i underkant av 3,0 prosentenheter. Rentedifferansen steg markert gjennom sommeren, men har falt igjen de siste dagene etter at ESB begynte å kjøpe statspapirer. Rentedifferansen mot greske, portugisiske og irske statsrenter har falt.
 • Langsiktige amerikanske og tyske statsrenter har falt siden siste rapport. Renten på 10-års statsobligasjoner i USA og Tyskland er nå om lag 2,3 prosent. Også rentene på norske langsiktige statsobligasjoner har falt betydelig. Risikopåslaget på portugisiske, irske, spanske og italienske obligasjoner med fortrinnsrett (covered bonds) har økt siden siste rapport og er nå henholdsvis 7,2, 4,2, 2,8 og 2,2 prosentenheter. Portugisiske og italienske covered bonds har hatt den største endringen i risikopåslaget med en økning på henholdsvis 1,9 og 0,9 prosentenheter.
 • Det har blitt noe dyrere for europeiske finansinstitusjoner å finansiere seg. Prisen på kredittforsikring for europeiske finansinstitusjoner (CDS-prisen), målt ved iTraxx-indeksen [4], har steget med 54 basispunkter siden siste rapport.

Valuta

 • Siden siste rapport har euro (EUR) svekket seg effektivt med 3,3 prosent, mens amerikanske dollar (USD) er om lag uendret. Sveitsiske franc (CHF) og japanske yen (YEN) har styrket seg med henholdsvis 14 og 3,9 prosent siden siste rapport. Råvarevalutaer som canadiske (CAD) og australske dollar (AUD) har svekket seg.
 • Den importveide kronekursindeksen (I-44) er om lag uendret siden siste rapport. Så langt i tredje kvartal er kronekursen i tråd med anslaget fra forrige pengepolitiske rapport.

Norsk økonomi

Priser

 • Fra juli 2010 til juli 2011 økte konsumprisindeksen (KPI) med 1,6 prosent. Korrigert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser (KPIXE) steg konsumprisene med 1,3 prosent i samme periode. Tolvmånedersveksten i KPI og KPIXE var henholdsvis 0,3 og 0,2 prosentenheter lavere enn lagt til grunn i siste pengepolitiske rapport. Det var spesielt prisveksten på elektrisitet som var lavere enn ventet. Ulike indikatorer for underliggende inflasjon lå mellom 1,2 og 1,9 prosent.

Produksjon og etterspørsel

 • Husholdningenes varekonsum korrigert for sesongmønster steg med 1,1 prosent fra april til mai 2011, etter en økning på 0,5 prosent måneden før. Tillitsindikatoren i Opinions ForbrukerMeter, som måler forbrukernes syn på egen og landets økonomi, økte fra mai til juni 2011.
 • Ifølge byggearealstatistikken ble det igangsatt like mye boligareal i perioden april-juni som i den foregående tremånedersperioden, korrigert for sesongmønster. Igangsatt boligareal økte med 31 prosent fra samme periode i fjor. Igangsettingsarealet av andre bygg var 9 prosent lavere i perioden april-juni enn i den foregående tremånedersperioden, korrigert for sesongmønster. Igangsatt areal av andre bygg i perioden april-juni var lavere enn i samme periode i fjor.
 • Industriproduksjonen korrigert for sesongmønster var 0,4 prosent lavere i andre kvartal enn i første kvartal. Industriproduksjonen økte med 0,9 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år, korrigert for virkedager.
 • Indeksene i Norsk PMI (Purchasing Manager Index) for produksjon, ordre og sysselsetting i industrien lå godt over 50 i juli, som indikerer økt aktivitet i juli.
 • Eksportvolumet av tradisjonelle varer, korrigert for sesongmønster, økte med 7,4 prosent fra første kvartal til andre kvartal 2011. Den tradisjonelle vareimporten falt med 3,7 prosent i samme periode.
 • Bedriftene i SSBs konjunkturbarometer for industri og bergverk rapporterte om økt sysselsetting og produksjon i andre kvartal. Ordretilgangen økte i hjemmemarkedet, mens det var fall i eksportmarkedet. Den sammensatte konjunkturindikatoren for industrien var uendret fra første til andre kvartal. Bedriftene venter økt produksjon, sysselsetting og ordretilgang i inneværende kvartal.

Arbeidsmarked og lønn

 • Registrert arbeidsledighet korrigert for sesongmønster var 2,6 prosent av arbeidsstyrken i juli, uendret fra juni. Den registrerte ledigheten i juli var noe høyere enn lagt til grunn i Pengepolitisk rapport 2/11.
 • Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) var arbeidsledigheten korrigert for sesongmønster 3,3 prosent av arbeidsstyrken i perioden april-juni, opp fra 3,2 prosent i perioden januar-mars. Sysselsettingen og arbeidsstyrken steg med henholdsvis 4 000 og 7 000 personer i samme periode.

Innenlandsk kreditt og boligpriser

 • Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) steg 6,0 prosent fra juni 2010 til juni 2011, ned fra 6,5 prosent i mai. Husholdningenes gjeld økte med 7,1 prosent. Gjelden til de ikke-finansielle foretakene økte med 2,9 prosent.
 • Ifølge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk steg boligprisene med 9,6 prosent fra juli 2010 til juli 2011, opp fra 8,9 prosent i juni. Realboligprisene for juni, hvor KPI er brukt som deflator, var etter sesongjustering 3,5 prosent høyere enn ved forrige topp i juni 2007.

 

Fotnoter:

 1. Alle tall er endringer fra 22. juni 2011, med mindre annet er spesifisert. Alle markedsdata er per 9. august 2011
 2. Spesielle trekkrettigheter i IMF. Per 9. august var 1 XDR = 8,79 NOK
 3. Nye boliglån på 1 million kroner med flytende rente, innenfor 60 prosent av kjøpesum
 4. iTraxx-indeksen er en indeks bestående av 25 store europeiske finansinstitusjoner som angir prisen for å forsikre seg mot at finansinstitusjoner i indeksen misligholder sin gjeld

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. august 2011 14:00