Norges Bank

Pressemelding

Høring om sikkerhet for lån i Norges Bank

Norges Bank har i dag sendt endringer i låneforskriften og retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank på høring. Regelverket skal legge til rette for at bankene har tilstrekkelig låneadgang og samtidig begrense Norges Banks risiko.

Ved beregning av låneadgang i Norges Bank avkortes markedsverdien av pantsatte verdipapirer. Det reduserer risikoen for at salgsverdien av pantet er lavere enn utlånt beløp. Store kurssvingninger de siste årene har vist at dagens avkortingssatser er for lave. Norges Bank legger nå fram forslag til økte avkortingssatser. Forslaget medfører små endringer i bankenes låneadgang. Bankene ble i 2010 varslet om at Norges Bank ville øke avkortingssatsene.

Norges Bank foreslår også å ta inn en bestemmelse i låneforskriften som klargjør at Norges Bank kan endre krav til sikkerhet for lån som løper.

Norges Bank ber om merknader fra Finansnæringens Fellesorganisasjon og Finanstilsynet innen 2. desember 2011.

Høring: Endringer i regelverket for sikkerhet for lån i Norges Bank, Norges Banks brev til Finanstilsynet 21. oktober 2011. Likelydende brev er sendt Finansnæringens Fellesorganisasjon og kopi er sendt til Finansdepartementet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. oktober 2011 15:30