Norges Bank

Brev

Høring: Endringer i regelverket for sikkerhet for lån i Norges Bank

Norges Banks brev av 21. oktober 2011 til Finanstilsynet.

Bakgrunn

Norges Bank fastsetter nærmere vilkår for pantsettelse av verdipapirer og fondsandeler som sikkerhet for lån i Norges Bank i medhold av § 9 i ”Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.” Gjeldende retningslinjer er gitt i Norges Banks rundskriv nr. 6/2010.

Regelverket skal legge til rette for at bankene har tilstrekkelig låneadgang og samtidig begrense Norges Banks risiko. Risikoen begrenses ved at bare papirer av god kvalitet godtas og ved at låneadgangen er lavere enn markedsverdien på papirene (avkorting).

Erfaringer fra finanskrisen og den pågående uroen i verdipapirmarkedene har vist at gjeldende avkortingssatser er for lave. Da Norges Bank endret retningslinjene i 2010, ble høringsinstansene varslet om at avkortingssatsene ville bli økt. Norges Bank legger nå fram utkast til nye avkortingssatser for verdipapirer og fondsandeler som stilles som sikkerhet for lån i Norges Bank.

Bankene har i dag pantsatt verdipapirer for om lag 250 milliarder kroner. De foreslåtte økte avkortingssatsene vil føre til små endringer i bankenes låneadgang.

Endringer i regelverket

Økte avkortingssatser

Norges Bank endrer avkortingssatsene for verdipapirer og fondsandeler som stilles som sikkerhet for lån i Norges Bank. Endringene gjøres gjeldende fra 15. februar 2012, samtidig som allerede vedtatte endringer trer i kraft. 

Utkastet til nye avkortingssatser innebærer en økning i avkorting som gjenspeiler de økte kurssvingningene i markedene. Avkortingen endres også ved at verdipapirer med flytende rente blir avkortet etter løpetid. I gjeldende retningslinjer avkortes verdipapirer med flytende rente etter tid til neste renteregulering og uavhengig av løpetid. Verdipapirer med flytende rente vil imidlertid kunne falle i verdi dersom risikopåslaget i markedet øker. Kursfallet blir større jo lengre løpetid papiret har. Statspapirer med høyeste kredittvurdering vil fortsatt bli avkortet etter tid til neste renteregulering.

I tillegg til en generell økning av satsene foreslår vi følgende:  

 • ”Asset Backed Securities – ABS” avkortes med 15 prosent uavhengig av løpetid.
 • Tilleggsavkortingen for verdipapirer denominert i annen valuta enn norske kroner økes fra 3 til 5 prosentenheter.
 • Obligasjoner utstedt av kredittforetak som inngår i konsern med låntaker, eller regnes som tilknyttet låntaker etter regnskapsloven, gis en tilleggsavkorting på 5 prosentenheter.
 • Tilleggsavkortingen for utenlandske verdipapirer som mangler kursinformasjon fra Norges Banks kursleverandør økes fra henholdsvis 2, 4 og 6 til 15, 20 og 30 prosentenheter, avhengig av kredittvurdering.

Utkast til nye avkortingssatser er gjengitt i tabell 1.[1]

Tabell 1: Avkortingssatser. Prosent.

Kategori 1:

 • Statspapirer med kredittvurdering AAA (eller tilsv. kredittvurdering for sertifikater)

Kategori 2:

 • Statspapirer med kredittvurdering AA+ til og med A (eller tilsv. kredittvurdering for sertifikater)
 • Obligasjoner med fortrinnsrett/covered bonds med kredittvurdering AAA til og med AA-
 • Obligasjoner og sertifikater utstedt av norske og utenlandske kommuner eller fylkeskommuner
 • Obligasjoner og sertifikater med risikovekt 0 etter kapitaldekningsregelverket
 • Obligasjoner og sertifikater garantert av offentlige myndigheter

Kategori 3:

 • Obligasjoner og sertifikater med private utenlandske utstedere
 • Obligasjoner med fortrinnsrett/covered bonds med kredittvurdering A+ til og med A
 • Obligasjoner og sertifikater utstedt av private norske utstedere med kredittvurdering AAA til og med A
 • Andeler i verdipapirfond [2]

Kategori 4:

 • Obligasjoner med fortrinnsrett fra norske utstedere uten kredittvurdering eller med kredittvurdering A- eller lavere
 • Obligasjoner og sertifikater utstedt av private norske utstedere med kredittvurdering A- til og med BBB-

Virkninger av økte avkortingssatser på bankenes låneadgang i Norges Bank

Foreslåtte avkortingssatser innebærer at beløpsvektet avkorting øker fra 4 til 9 prosent. Det er i hovedsak endret avkorting for ABS og obligasjoner med fortrinnsrett, samt høyere valutaavkorting som bidrar til økningen. Denne analysen er basert på dagens pantsettelse og tar ikke hensyn til at bankene kan tilpasse seg nye avkortingssatser før de trer i kraft. 

Endring i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank

Retningslinjene for pantsettelse av verdipapirer og fondsandeler som sikkerhet for lån i Norges Bank er hjemlet i § 9 i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank (låneforskriften). Norges Bank foreslår å ta inn en bestemmelse i låneforskriftens § 9 som klargjør at Norges Bank kan endre krav til sikkerhet for lån som løper.

Vi ber om merknader til endringene innen 2. desember 2011.

Tilsvarende brev er sendt til Finansnæringens Fellesorganisasjon og kopi er sendt til Finansdepartementet.

Med hilsen

Kristin Gulbrandsen

Sindre Weme

Vedlegg: Endring i FOR 2009-02-25 nr 240: Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.

Fastsatt av Norges Bank med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 19 annet ledd.

I forskriften gjøres følgende endring: 

 § 9. Sikkerhet for D-lån og F-lån

Nytt sjette ledd skal lyde:

Norges Bank kan endre krav til aktiva som godkjennes som sikkerhet for D-lån og F-lån som løper.

Nåværende sjette ledd blir nytt syvende ledd.

Fotnoter

1) Kredittvurdering i tabellen refererer til Standard & Poor’s. Norges Bank godkjenner tilsvarende kredittvurdering fra Fitch og Moody’s.

2) For fond vil durasjon bli benyttet for å bestemme avkortning i stedet for tid til neste renteregulering.

Publisert 21. oktober 2011 15:30