Norges Bank

Pressemelding

Norge bør tilpasse seg Basel III raskt

- De norske bankene tjener nå godt, og mange banker har det siste året blitt mer solide. Uro i internasjonal økonomi og finansmarkeder utgjør en risiko for bankene. Husholdningenes gjeldsbelastning er fortsatt høy og ser ut til å øke fremover. Høye boligpriser og mye gjeld kan være en utfordring for finansiell stabilitet, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i forbindelse med publiseringen av rapporten Finansiell stabilitet 2/10.

- Baselkomiteen for banktilsyn har gitt bankene god tid til å tilpasse seg de nye kravene til kapital og likviditet. Norske banker går godt, og veksten i norsk økonomi synes nå å ha fått feste. De nye standardene kan derfor innføres noe raskere her, sier Svein Gjedrem. Banker som oppfyller de nye minstekravene med god margin, vil også stå godt rustet til å møte en fremtidig krise.

- En viktig lærdom fra finanskrisen er at viktige finansieringskilder for bankene brått kan tørke inn. Bankene bør sikte mot økt innskuddsdekning og mer langsiktig markedsfinansiering.  Når Norges Bank fastlegger vilkårene for banker som har tilgang til sentralbankens låneordninger, kan det bli aktuelt å legge vekt på deres likviditetsstyring, sier Svein Gjedrem.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. november 2010 10:00