Norges Bank

Pressemelding

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 15. desember 2010.

Den økonomiske utviklingen
Av ny informasjon siden forrige rentemøte 27. oktober legger vi vekt på følgende:

 • Aktiviteten i verdensøkonomien fortsetter å øke. Det er høy vekst i mange fremvoksende økonomier, i Tyskland og i Sverige, mens veksten er moderat i de fleste andre OECD-landene. For Norges handelspartnere samlet var utviklingen i tredje kvartal noe sterkere enn vi så for oss i siste pengepolitiske rapport.
 • Den underliggende veksten i konsumprisene er lav i euroområdet og i USA, men tiltakende i mange fremvoksende økonomier. De internasjonale mat- og råvareprisene er på vei opp. Inflasjonsforventningene er fortsatt stabile i de fleste industrilandene.
 • Federal Reserve har annonsert kjøp av statsobligasjoner for 600 milliarder dollar frem til utgangen av juni neste år. Omfanget av programmet vil vurderes i lys av den økonomiske utviklingen.
 • Langsiktige renter har steget markert internasjonalt, men er fremdeles på lave nivåer.
 • Lånerentene har steget for Irland, Hellas, Spania, Italia og Portugal. Irland har kommet til enighet med EU og IMF om finansielle tiltak med en ramme på 85 milliarder euro. Risikopåslaget på europeiske bankobligasjoner har steget noe. Ulike indikatorer på uro i aksje - og valutamarkedet tyder på at smitteeffekten til andre markeder foreløpig har vært begrenset, og renten på lån til bedrifter i obligasjonsmarkedet ser heller ikke ut til å være påvirket.
 • De fleste internasjonale aksjeindekser har steget.
 • Tre måneders pengemarkedsrente er om lag uendret i USA og i euroområdet.
 • Påslagene, forskjellen mellom forventede styringsrente og tre måneders pengemarkedsrente, er lite endret i USA, men har steget noe i Europa. I Norge er påslaget om lag 0,6 prosentenheter. Så langt i fjerde kvartal er påslaget om lag som lagt til grunn i siste pengepolitiske rapport.
 • Markedsaktørenes forventninger til styringsrentene ett år frem i tid har økt noe i USA, Sverige og i Storbritannia, men falt noe i euroområdet.
 • Amerikanske dollar har styrket seg, mens euroen har svekket seg.
 • Spotprisen på Brent Blend olje har steget med 10 prosent, målt i USD. The Economists prisindeks for råvarer målt i XDR (1) har økt med 10 prosent.
 • Forskjellen mellom tremåneders pengemarkedsrenter i Norge og hos handelspartnerne er om lag uendret på 1,6 prosentenheter.
 • Den importveide kronekursindeksen (I-44) har styrket seg med 1,1 prosent. Hittil i 4. kvartal har kronen vært 0,4 prosent svakere enn anslått i siste pengepolitiske rapport.
 • Fra november 2009 til november 2010 steg konsumprisindeksen (KPI) med 1,9 prosent. Korrigert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser (KPIXE) steg konsumprisene med 1,4 prosent. Det var på linje med anslaget i siste pengepolitiske rapport. Andre indikatorer på underliggende inflasjon lå mellom 1,0 og 2,3 prosent. Ifølge Perducos forventningsundersøkelse var det ingen endring i de langsiktige inflasjonsforventningene.
 • Ifølge kvartalsvis nasjonalregnskap økte BNP for Fastlands-Norge med 0,9 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal, korrigert for sesongmønster. Det var i tråd med anslagene i siste pengepolitiske rapport. Eksporten og det private konsumet økte mer enn ventet, mens investeringene var lavere.
 • Husholdningenes varekonsum, korrigert for sesongmønster, steg med 0,2 prosent fra september til oktober i år, etter en vekst på 0,9 prosent måneden før.
 • Fra oktober i fjor til oktober i år steg publikums innenlandske bruttogjeld (K2) med 5,4 prosent. Husholdningenes gjeld økte 6,3 prosent.  Gjelden til foretakene utenom finansforetak økte med 2,0 prosent.
 • Ifølge eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk steg boligprisene med 6,5 prosent fra november i fjor til november i år.
 • Ifølge tall fra Norsk familieøkonomi har vektet rente på nye boliglån falt fra 3,63 prosent til 3,54 prosent. (2) 
 • Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte i november om markert vekst i produksjonen og tiltakende kapasitetsutnytting gjennom høsten. Ifølge Statistisk sentralbyrås var produksjonen i industrien 0,4 prosent høyere i perioden august til oktober enn i foregående tremånedersperiode, korrigert for sesongmønster. Produksjonen innen kraftforsyning økte med 6,5 prosent i samme periode.
 • Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter nokså sterk vekst i produksjonen fremover. Dette er i tråd med forventningene til bedriftene i Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for industrien for fjerde kvartal.
 • Ifølge Statistisk sentralbyrås investeringstelling anslås investeringene i industrien å være om lag uendret fra 2010 til 2011. Investeringene i kraftsektoren ventes å øke betydelig. Investeringstellingen for petroleumsvirksomheten tyder på at petroleumsinvesteringene kan bli noe lavere enn anslått i siste pengepolitiske rapport både i år og neste år.
 • Ifølge kvartalsvis nasjonalregnskap økte sysselsettingen svakt i 3. kvartal. Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter at sysselsettingen vil fortsette å ta seg opp fremover.
 • Registrert ledighet korrigert for sesongmønster var 3,0 prosent av arbeidsstyrken i november, uendret fra oktober. Det er om lag som anslått i siste pengepolitiske rapport.

Avveiing
Aktiviteten i verdensøkonomien fortsetter å øke. Veksten har vært høyere enn ventet hos flere av våre viktigste handelspartnere. På den andre siden er det fortsatt usikkerhet om utviklingen i Europa som følge av problemene med statsfinansene i Irland og flere søreuropeiske land. Lånerentene for disse landene er fortsatt høye, og det er tegn til at enkelte utsatte banker blir påvirket. Så langt har spredningen til andre markeder likevel vært begrenset. Aksjekursene holder seg oppe, og olje- og råvareprisene har steget. Inflasjonsforventningene er stabile, men den underliggende prisveksten i euroområdet og USA er lav. Markedsaktørene venter at styringsrentene vil holde seg lave en god stund fremover.

I Pengepolitisk rapport i oktober ble det lagt opp til at styringsrenten bør ligge i intervallet 1½–2½ prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 16. mars med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. Veksten i norsk økonomi har tiltatt som ventet. Vårt regionale nettverk bekrefter at kapasitetsutnyttingen øker, men aktivitetsnivået er trolig fortsatt noe lavere enn normalt. Den underliggende prisveksten er rundt 1½ prosent, om lag som anslått. Både hensynet til å bringe veksten i konsumprisene opp mot målet og hensynet til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting tilsier en lav rente.

Det lave rentenivået har så langt ikke utløst tiltakende gjeldsvekst i husholdningene.  I det siste har veksten i boligprisene og konsumet tatt seg opp. Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten ikke holdes lav for lenge.

En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten holdes uendret ved dette møtet.

Vedtak:
Styringsrenten holdes uendret på 2 prosent.

Fotnoter

1) Spesielle trekkrettigheter IMF. Per 13. desember var 1 XDR = 9,18 NOK
2) Nye boliglån på 1 million kroner med flytende rente, innenfor 60 prosent av kjøpesum

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. desember 2010 14:00