Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 2 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2 prosent.

- Den underliggende prisveksten har vært om lag som anslått og er nå rundt 1½ prosent. Veksten i norsk økonomi har tiltatt som ventet. Vårt regionale nettverk bekrefter at kapasitetsutnyttingen øker, men aktivitetsnivået er trolig fortsatt noe lavere enn normalt. Hos flere av våre handelspartnere har veksten vært uventet sterk. I tillegg holder aksjekursene seg oppe, og oljeprisen har steget. På den andre siden er det fortsatt usikkerhet om utviklingen i Europa. Rentene ute er ventet å holde seg lave en god stund. En samlet vurdering tilsier at renten holdes uendret ved dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

- Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten ikke holdes lav for lenge, sier Qvigstad.

For mer informasjon, se ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen”.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. desember 2010 14:00