Norges Bank

Pressemelding

Markert produksjonsvekst, men utsikter til avmatting

Norges Banks kontaktbedrifter i det regionale nettverket rapporterer at produksjonen har økt videre gjennom sommeren. Produksjonsveksten var på sitt høyeste siden våren 2008. Det ventes imidlertid noe lavere vekst det neste halve året.

Veksten avtok i varehandelen, men tiltok i de andre næringene. Aktivitetsøkningen har vært størst i tjenesteytende sektor, men også relativt markert i eksportindustrien og innen bygg og anlegg. Den laveste veksten finner vi i hjemmemarkedsindustrien, i oljeleverandørnæringen og i varehandelen.

Samlet sett antyder nettverket at kapasitetsutnyttingen fortsatt er lav og at tilgangen på arbeidskraft er god. Andelen kontakter som melder om kapasitetsproblemer har likevel økt litt i forhold til de foregående rundene.

Sysselsettingen har steget videre, spesielt innen tjenesteyting. Sysselsettingen ventes å stige ytterligere utover høsten, men i lavere takt enn de foregående tre månedene.

Prisveksten var moderat de siste tolv månedene. Bygg og anlegg er den eneste sektoren som rapporterer om fallende priser det siste året. Kontaktene i nettverket venter samlet sett tiltakende prisvekst de neste tolv månedene.

302 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i september.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. oktober 2010 14:00