Norges Bank

Pressemelding

Bankene trenger mer kapital

- Bankene trenger mer kapital for å bedre tilgangen på finansiering og være robuste i fremtiden. De bør være føre var og bygge opp kapitalen nå. Statens finansfond er opprettet slik at bankene lettere kan styrke soliditeten, og det vil bedre evnen til å formidle kreditt, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i forbindelse med publiseringen av rapporten Finansiell stabilitet 1/09.

Finansuroen har ført til en krevende situasjon for bankene. Utlånstapene har økt det siste halve året, og lønnsomheten er redusert. Bankenes tap vil fortsette å øke etter hvert som den økonomiske nedgangen rammer deres låntakere. De største tapene vil trolig komme på utlån til næringer med mye bankgjeld og svake utsikter. Det gjelder for eksempel næringseiendom og sjøtransport. Dersom den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått, forventes det at bankene fortsatt vil overholde myndighetenes kapitalkrav.

- Bankene må likevel ta høyde for uværsdager når de vurderer sitt kapitalbehov. Soliditeten kan styrkes ved å øke inntektene, redusere kostnadene eller gjennom tilførsel av ny kapital. Kapitalen kan de reise enten fra eksisterende eiere, i markedet eller ved å søke Statens finansfond, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Finanskrisen har avdekket et behov for mer kjernekapital av god kvalitet i finansinstitusjonene. På sikt, når finanskrisen godt er over, vil nye reguleringer trolig gi høyere kapitalkrav til bankene.

Finansiell stabilitet 1/09

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 26. mai 2009 10:00