Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks regnskap for 2008

For 2008 viser Norges Banks årsresultat et overskudd på 3,3 milliarder kroner mot et underskudd i 2007 på 17,6 milliarder kroner. Endringen skyldes i første rekke kursgevinster på valutabeholdningen som følge av svekkelsen av den norske kronen. Det blir ikke gjort overføring til statskassen fra overføringsfondet.

Netto internasjonale reserver er Norges Banks dominerende eiendel, når en ser bort fra Statens pensjonsfond – Utland, som ikke har innvirkning på Norges Banks resultat. Norges Bank har gjeld i form av sedler og mynt i omløp, innenlandske innskudd fra staten og banker. Balansesammensetningen vil normalt gi positiv avkastning over tid. Dette skyldes særlig at banken har en betydelig egenkapital, samt gjeld i form av sedler og mynt i omløp. Blant eiendelene har banken i hovedsak plasseringer som genererer avkastning. Eiendelene er gjennomgående plassert i valuta og gjelden er i norske kroner, et forhold som gir en betydelig valutarisiko og høye krav til egenkapital.
 
Norges Banks resultat består i hovedsak av renter og eventuelle netto kursgevinster/tap fra valutareserven. Kursgevinster/tap har sitt opphav i valutakursendringer, aksjekursendringer og renteendringer som påvirker obligasjonskursene. Norges Banks resultat vil avhenge av utviklingen i disse størrelsene, og det kan gi store årlige svingninger i resultatet.

Renteinntekter og utbytte av plasseringer i utlandet utgjør 12,6 milliarder kroner i 2008, som er 2,9 milliarder kroner lavere enn i 2007. Kursnedgangen i de internasjonale verdipapirmarkedene i 2008 har medført et tap på 54,3 milliarder kroner mot et tap året før på 3,7 milliarder kroner.  Svekkelsen av den norske kronen har medført at valutabeholdningen omregnet til norske kroner viser kursgevinst på i alt 63,5 milliarder kroner i 2008, mot et kurstap på 26,9 milliarder kroner i 2007. Kursgevinst som skyldes svekket kronekurs, har ikke betydning for valutareservenes internasjonale kjøpekraft.

Ved utgangen av 2008 utgjorde de internasjonale reserver, hensyntatt gjenkjøpsavtaler, innlån og kontantsikkerheter, 244,4 milliarder kroner målt etter markedsverdi.  Dette er 0,4 milliarder kroner lavere enn ved utgangen av 2007. I tillegg har Norges Bank valutainnskudd i innenlandske banker med 57,8 milliarder kroner ved utgangen av 2008. 

Etter resultatdisponering utgjør kursreguleringsfondet 58,9 milliarder kroner. Det er ikke midler i overføringsfondet, og det blir derfor ikke gjort overføring til statskassen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. mars 2009 14:00