Norges Bank

Pressemelding

Finansiell stabilitet 2/09: Bedre regulering

- Finanskrisen har vist at omfattende kortsiktig finansiering er risikabelt, særlig dersom bankene er for avhengige av finansiering fra bestemte markeder. En lærdom er at bankene bør redusere sin likviditetsrisiko slik at de står bedre rustet neste gang markedene svikter, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i forbindelse med publiseringen av rapporten Finansiell stabilitet 2/09.

Det ser nå ut til at det ikke kommer til å utvikle seg en soliditetskrise i det norske banksystemet. Bankene er nå i ferd med å bedre kapitaldekningen. Det styrker bankenes evne til å skaffe finansiering, bære tap og formidle kreditt.

Likevel kan utviklingen fremover bli krevende. Bankenes tap på utlån vil trolig øke noe i tiden fremover. Utlån til foretak innen næringseiendom, skipsfart og låntakere i de baltiske landene er fortsatt blant de mest tapsutsatte. Dersom den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått, venter Norges Bank at bankene fortsatt vil ha en tilfredsstillende soliditet.

- Det er viktig å trekke lærdom av våre og andre lands erfaringer. Bedre regulering av likviditet og kapital vil redusere hyppigheten og omfanget av fremtidige kriser. Reguleringen og tilsyn skal begrense risikoen i hver enkelt bank, men også risikoen i hele det finansielle systemet, sier sentralbanksjef Gjedrem.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. desember 2009 10:00