Norges Bank

Pressemelding

Kapitalforvaltningen i Norges Bank: Positiv avkastning i et urolig år

Det var positiv avkastning i 2007 for alle porteføljene som Norges Bank forvalter. Uroen i kredittmarkedene, som ble utløst av nedgangen i boligmarkedet i USA, preget resultatene i 2007 - særlig i annet halvår.

Avkastningen på Statens pensjonsfond - Utland ble 4,3 prosent målt i internasjonal valuta i 2007. Ved utgangen av 2007 var fondets markedsverdi 2 019 milliarder kroner.

Avkastningen på pensjonsfondet var 0,22 prosentpoeng under referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet. Det var positive resultater i aksjeforvaltningen, mens det var mindreavkastning i renteforvaltningen. Siden 1998 har den gjennomsnittlige årlige meravkastningen vært 0,40 prosentpoeng. Dette tilsvarer 23,5 milliarder kroner samlet over disse årene.

For Norges Banks valutareserver, som investeres med en langsiktig tidshorisont og inneholder både aksjer og obligasjoner, var avkastningen 3,4 prosent i 2007. Avkastningen av Statens petroleumsforsikringsfond var 5,2 prosent. Dette fondet er kun plassert i rentebærende papirer.

I porteføljene som Norges Bank Investment Management (NBIM) forvalter, var samlet kapital 2 261 milliarder kroner ved utgangen av 2007. Av dette sto de langsiktige valutareservene for 214 milliarder og Petroleumsforsikringsfondet for 15 milliarder.

Norges Bank har gjennom 2007 styrket sin rolle som eierskapsutøver. Omfanget av den direkte dialogen med selskaper i porteføljen har økt. Årsrapporten gir flere eksempler på slik eierskapsdialog.

Et av bankens satsingsområder er å ivareta barns rettigheter i selskaper vi er investert i, herunder kampen mot barnearbeid. NBIM offentliggjør i dag et dokument som tydeliggjør våre grunnleggende forventninger til selskaper: NBIM Investor Expectations on Children’s Rights.

I 2007 avga Norges Bank mer enn 38 000 stemmer i saker som omfattet over 4 200 selskaper, og all stemmegivning for 2007 er i dag publisert på våre hjemmesider.

NBIM har omorganisert virksomheten. Den nye organisasjonen er vist på NBIMs nettsider.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. mars 2008 10:00