Norges Bank

Pressemelding

Finansuroen ute påvirker norske banker

Det er fortsatt stor uro i penge- og kredittmarkedene ute. Tapene i utenlandske banker har sammen med dyrere finansiering ført til innstramminger i bankenes kredittpraksis både i USA og i Europa.

- Omgivelsene er blitt mer krevende også for norske banker, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Likevel er utsiktene for det finansielle systemet i Norge fortsatt tilfredsstillende.

Det er for tidlig å si om finansuroen er over. Uroen kan vare ved, og nye bølger med uro kan komme. Selv om uroen skulle avta, må vi regne med at normale påslag for risiko heretter vil være noe høyere enn før. Husholdninger og bedrifter må være forberedt på at det kan bli dyrere å låne.

Det er særlig fire forhold som må følges nøye:

  • Markedsuroen utfordrer bankenes likviditetsstyring. Omfanget av kortsiktig finansiering har økt noe det siste året fordi langsiktig finansiering har vært vanskelig tilgjengelig. Det øker likviditetsrisikoen.
  • Problemene i boligmarkedet i USA og uroen dette har medført i penge- og kredittmarkedene, samt innstramminger i bankenes kredittpraksis, øker usikkerheten om den videre utviklingen i internasjonal økonomi. Nedgangstid ute vil kunne gi lavere inntjening for norske bedrifter og økte tap i norske banker.
  • Husholdningenes gjeld vokser fortsatt raskt. Den lave sparingen og usikkerhet i boligmarkedet gir risiko for at spareraten vil stige brått. Et omslag i husholdningenes forventninger til egen økonomi fremover kan også gi endret spareatferd. Det vil dempe foretakenes inntjening.
  • Bankene har store utlån til eiendomsnæringen. Prisene i markedet for næringseiendom har økt betydelig de siste årene, delvis basert på forventninger om fortsatt god vekst i leieinntekter. Dersom forventningene ikke innfris, kan lønnsomheten i eiendomsforetakene bli redusert. Optimismen og prisveksten i markedet for næringseiendom synes imidlertid å ha avtatt siden 2007. Bankene er nå blitt mer tilbakeholdne med å gi lån til eiendomsnæringen.

Rapporten inneholder utdypinger av blant annet disse temaene: Norges Banks utlånsundersøkelse, stresstesting av bankenes tap og resultater og sentralbankenes tiltak mot likviditetsproblemer i banker.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Direktør Birger Vikøren, tlf. 22 31 61 42
Assisterende direktør Snorre Evjen, tlf. 22 31 65 70.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. juni 2008 10:00