Norges Bank

Pressemelding

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 25. juni 2008

Den økonomiske utviklingen

Av ny informasjon siden forrige rentemøte 28. mai legger vi vekt på følgende:

 • Inflasjonen har tiltatt i mange land, og markedsaktørenes forventninger til fremtidig prisvekst synes å ha økt i USA og Europa. Den økonomiske veksten i USA er nær null, og veksten synes å avta i både euroområdet, Storbritannia, Sverige og Japan. Samtidig er veksten fortsatt høy i Kina, India og andre fremvoksende økonomier. 
 • Markedsaktørene venter nå at styringsrentene i USA, euroområdet, Storbritannia og Sverige settes opp i løpet av året. En rekke store fremvoksende økonomier har strammet til pengepolitikken for å motvirke økt inflasjon og høyere inflasjonsforventninger.
 • Rentene i obligasjonsmarkedene og kostnadene ved sikring mot kredittrisiko har tatt seg noe opp igjen de siste ukene. Aksjekursene har falt. Rentepåslagene i de internasjonale pengemarkedene er fremdeles høye, og for de lengste løpetidene er påslagene nær de høyeste nivåene som er observert det siste året. I det norske pengemarkedet har rentepåslagene avtatt for kortsiktige lån, mens påslagene har økt for mer langsiktige lån. Siden i fjor sommer har bankenes utlånsrenter økt i takt med pengemarkedsrenten, men bankenes marginer på utlån er lave.
 • Prisen på olje har fortsatt å stige. Spotprisen på Brent Blend olje er 135 USD per fat.
 • Economists prisindeks for råvarer har steget med 6 prosent målt i XDR (1). Målt på samme måte har matvareprisene økt med 10 prosent, prisen på industrimetaller falt med 3 prosent og prisen på aluminium økt med 7 prosent. Fraktratene for tørrlast har falt med 18 prosent målt i XDR.
 • Den importveide kursen på norske kroner har svekket seg med om lag 2 prosent.
 • Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 3,1 prosent i mai. Korrigert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser (KPIXE) steg konsumprisene med 3,0 prosent siste tolv måneder. Korrigert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var konsumprisveksten 2,3 prosent. Prisveksten målt ved et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI var 3,3 prosent i mai, mens en vektet median viste en vekst på 3,0 prosent.
 • Statistisk sentralbyrås lønnsindeks viste en gjennomsnittlig vekst i månedslønn på 5,2 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter en lønnsvekst på 5¾ prosent i år.
 • I mai var den registrerte ledigheten justert for sesongmønster 1,6 prosent av arbeidsstyrken, det samme som måneden før.
 • Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder om avtakende vekst i de fleste regioner og næringer. I oljeleverandørnæringen holdes veksten oppe. Samlet sett er veksten nå moderat. Kapasitetsutnyttingen er fortsatt høy. I industri, bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringslivet ventes lavere prisvekst de neste tolv månedene. I varehandel og tjenesteyting mot husholdningene ventes uendret prisvekst.
 • Industriproduksjonen korrigert for sesongmønster økte med 2,6 prosent i tidsrommet februar til april fra de tre foregående månedene. I investeringstellingen for andre kvartal ble investeringene i industrien i år anslått til 31,7 milliarder kroner målt i løpende priser.
 • I investeringstellingen for olje- og gassutvinning inkludert rørtransport ble de samlede investeringene i 2008 anslått til 132 milliarder kroner. Anslaget for 2009 var 117 milliarder kroner, 34,3 milliarder kroner høyere enn anslått for 2008 på samme tid i fjor.
 • Norsk PMI (Purchasing Manager Index), som offentliggjøres i et samarbeid mellom NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk) og Fokus Bank, falt fra april til mai som følge av lavere ordreinngang.
 • Ikke-finansielle foretaks innenlandske bruttogjeld steg med 21,7 prosent fra april i fjor til april i år. Veksten i foretakenes pengemengde var 11,3 prosent i samme periode.
 • TNS Gallups trendindikator, som måler husholdningenes vurderinger av og forventninger til egen og landets økonomi, gikk ytterligere ned fra første til andre kvartal i år. Indeksen er nå lavere enn sitt gjennomsnitt.
 • Husholdningenes varekonsum korrigert for sesongmønster falt med 0,2 prosent fra mars til april. Varekonsumet var om lag uendret fra februar til mars, revidert opp fra -0,5 prosent. Varekonsumet har holdt seg om lag uendret siden i fjor høst.
 • Tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 10,9 prosent i april.
 • Byggearealstatistikken viste at det ble satt i gang 34,3 prosent færre kvadratmeter boligbygg i april i år enn på samme tid i fjor. I samme periode ble det satt i gang 16,9 prosent flere kvadratmeter andre bygg enn boliger, med 21 prosent flere kvadratmeter næringsbygg.
 • Ifølge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk var boligprisene justert for sesongfaktorer uendret fra april til mai. Prisene var da 1,3 prosent lavere enn i mai i fjor.


Avveiing

Prisveksten har vært litt høyere enn ventet, og det er utsikter til at inflasjonen tiltar videre. Samlet er den underliggende prisstigningen nær, men noe over 2,5 prosent. Kapasitetsutnyttingen er fortsatt høy. Arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå, og lønningene stiger mye. Den norske høykonjunkturen er på vei inn i en ny fase. Lav inflasjon og høy vekst er i ferd med å bli avløst av noe høyere inflasjon og lavere vekst. Vekstutsiktene for verdensøkonomien er svekket. Renteforventningene ute har likevel steget markert. Inflasjonen har tiltatt i mange land. Samtidig er pengemarkedsrentene fortsatt betydelig høyere enn forventningene til utviklingen i styringsrentene normalt skulle tilsi.

Analysen i Pengepolitisk rapport 2/08 tyder på at styringsrenten blir liggende på dagens nivå eller kanskje noe høyere det nærmeste året. Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 5¼ - 6¼ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 29. oktober, med mindre norsk økonomi blir utsatt for uventet store forstyrrelser.

Ny informasjon kan avdekke om det er trekk ved den økonomiske utviklingen som tilsier at norsk økonomi følger andre utviklingsbaner enn anslått. Uventet høy kostnadsvekst eller en svakere krone kan på den ene siden medføre at inflasjonen tiltar raskere enn anslått. Det er også usikkert hvordan jordbruksoppgjøret og de økte mat- og energiprisene ute vil virke inn på prisveksten i Norge. Hvis tilbakeslaget ute slår sterkere inn i norsk økonomi enn ventet eller hvis kronen styrker seg markert, kan på den andre siden inflasjonen bli lavere enn vi nå anslår.

Utsikter til svakere vekst ute og hjemme kan isolert sett tale for at renten holdes uendret. Økningen i prisstigningen, utsiktene til tiltakende inflasjon og hensynet til å forankre inflasjonsforventningene nær inflasjonsmålet taler likevel for at styringsrenten settes opp nå.

Vedtak

Styringsrenten settes opp med 0,25 prosentenheter til 5,75 prosent med virkning fra 26. juni 2008.

 

1) Spesielle trekkrettigheter IMF. For tiden består XDR av 39 % USD, 39 % EUR, 11 % GBP og 11 % JPY. Pr. 23. juni var 1 XDR = 8,3 NOK.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. juni 2008 14:00