Norges Bank

Pressemelding

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 13. mars 2008

Den økonomiske utviklingen

Av ny informasjon siden forrige rentemøte 23. januar legger hovedstyret vekt på følgende:

 • Veksten i USA ser ut til å ha stoppet opp, og det er frykt for økonomiske nedgangstider. Arbeidsmarkedet har utviklet seg svakt, og boligmarkedet faller videre. Den amerikanske sentralbanken har satt renten kraftig ned. Veksten avtar også i flere vesteuropeiske land, og også den britiske sentralbanken har satt ned styringsrenten. Samtidig har inflasjonen tiltatt i mange land, og sentralbankene i Sverige og Australia har økt sine styringsrenter. Utsiktene for fremvoksende økonomier som Kina og India synes fortsatt gode, men veksten har avtatt noe.
 • Sentralbankene i USA, Canada, Storbritannia og Sveits og Den europeiske sentralbanken har videreført og utvidet tiltakene som ble iverksatt i desember for å tilføre likviditet til pengemarkedene. I tillegg har sentralbanken i USA offentliggjort en lånefasilitet der primærhandlerne får tilgang til å låne amerikanske statspapirer mot andre mindre likvide verdipapirer.
 • Risikopremiene i de internasjonale penge- og kredittmarkedene har igjen økt. Rentene i pengemarkedene er til dels betydelig høyere enn sentralbankenes styringsrenter. Markedsaktørene venter at styringsrentene for et gjennomsnitt av handelspartnerne skal videre ned de neste månedene. Aksjekursene steg gjennom februar, men har falt tilbake de siste ukene og svinger mye.
 • Samlet produksjon av petroleum på norsk sokkel falt med 4,4 prosent fra 2006 til 2007. Spotprisen på Brent Blend olje er 109 dollar per fat. Gjennomsnittlig salgspris for gass fra StatoilHydro økte fra tredje kvartal til fjerde kvartal i fjor.  
 • Economists prisindeks for råvarer har steget med 15 prosent målt i SDR . Målt på samme måte har matvareprisene økt med 14 prosent. Prisen på fersk laks har økt med 2 prosent, mens prisen på fryst laks har økt med 11 prosent. Det har vært en vekst på 20 prosent målt i SDR i prisene på industrimetaller, og prisen på aluminium har steget med 27 prosent. Etter et fall tidligere på året har fraktratene for tørrlast økt med 33 prosent målt i SDR.
 • Den importveide kursen på norske kroner har styrket seg med om lag 3,1 prosent.
 • Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 3,7 prosent i februar. Ulike mål på den underliggende prisstigningen ligger mellom 2¼ og 3¼ prosent. Korrigert for avgiftsendringer og uten energivarer steg konsumprisene (KPI-JAE) 2,2 prosent siste tolv måneder. Prisveksten målt ved et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI var 3,1 prosent i februar, mens en vektet median viste en vekst på 2,3 prosent.
 • TNS Gallups forventningsundersøkelse for første kvartal viste at forventningene til konsumprisveksten har økt både på ett og to års sikt, mens forventningene er mer stabile på fem års sikt. I Norges Banks regionale nettverk venter bedriftene i varehandelen tiltakende vekst i utsalgsprisene, mens de øvrige bedriftene venter lavere vekst i sine utsalgspriser.
 • Foreløpige tall for kvartalsvis nasjonalregnskap viste at BNP for Fastlands-Norge vokste med 6,0 prosent fra 2006 til 2007. Korrigert for sesongmønster steg BNP for Fastlands-Norge med 0,9 prosent fra tredje til fjerde kvartal, målt i markedsverdi. Holdes kraftproduksjon utenfor, var veksten 1,3 prosent i samme periode. Målt fra produksjonssiden (basisverdi) var veksten 1,7 prosent uten kraftproduksjon.
 • Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder om fortsatt god vekst i omsetningen, men veksten avtar i alle næringer unntatt tjenesteyting mot husholdninger. Kontaktene melder om noe lavere kapasitetsutnytting, men at den fortsatt er på et høyt nivå. Bedriftene planlegger avdempet vekst i sysselsettingen fremover.
 • I februar var den registrerte ledigheten korrigert for sesongmønster 1,7 prosent av arbeidsstyrken, det samme som de tre foregående månedene. Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) var arbeidsledigheten korrigert for sesongmønster 2,4 prosent av arbeidsstyrken i desember (tremånedersperioden november – januar), ned fra 2,5 prosent måneden før. Sysselsettingen økte med 5000 personer og arbeidsstyrken steg med 3000 personer fra november til desember.
 • I den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) ble årslønnsveksten i 2007 for alle lønnstakere sett under ett anslått til 5,4 prosent. Det samlede lønnsoverhenget til 2008 anslås til 2 prosent. Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk forventer en lønnsvekst på 5½ prosent i 2008.
 • Industriproduksjonen korrigert for sesongmønster falt med 1,0 prosent i tidsrommet november til januar fra de foregående tre månedene.
 • Tolvmånedersveksten i foretakenes innenlandske bruttogjeld var 21,1 prosent i januar. Tilsvarende vekst i pengemengden var 15,5 prosent i januar.
 • Ifølge byggearealstatistikken ble det satt i gang 40 prosent flere kvadratmeter næringsbygg i fjerde kvartal 2007 enn i samme kvartal 2006. Det ble satt i gang bygging av 16 prosent færre kvadratmeter boligbygg i fjerde kvartal 2007 enn i samme kvartal året før.
 • Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk viste at boligprisene korrigert for sesongmønster steg med 0,4 prosent fra januar til februar. Tolvmånedersveksten var på 0,1 prosent, det samme som i januar.
 • Foreløpige tall fra institusjonelt sektorregnskap viste at husholdningenes sparerate utenom aksjeutbytte var -2,8 prosent i 2007. Husholdningenes nominelle disponible inntekt steg 6,2 prosent fra 2006 til 2007.
 • Foreløpige tall fra finansregnskapet for husholdninger og ideelle organisasjoner viste at husholdningenes nettofinansinvesteringer var      -74 milliarder kroner i 2007. Som følge av nettogevinster i verdipapir- og valutamarkedene var den samlede nedgangen i husholdningenes finansielle nettoformue 37 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 11,2 prosent i januar.
 • TNS Gallups trendindikator for første kvartal viser at norske husholdninger venter en noe svakere økonomisk utvikling i landets økonomi, men de er fortsatt optimistiske når de vurderer sine egne økonomiske utsikter. Husholdningenes varekonsum korrigert for sesongmønster falt med 1,7 prosent fra desember til januar, etter en nedgang på 0,6 prosent måneden før.

Avveiing

Prisveksten har tatt seg markert opp de siste månedene. Ulike mål for inflasjonen viser litt forskjellig utvikling, men samlet er den underliggende prisstigningen nær 2,5 prosent. Det er forventninger til økt prisvekst ett til to år fram i tid. Veksten i norsk økonomi har holdt seg oppe og var uventet høy mot slutten av fjoråret. Kapasitetsutnyttingen er høy, og arbeidsmarkedet er stramt. Sysselsettingen har fortsatt å stige mye, og lønnsveksten tiltar.

På den andre siden er utsiktene for verdensøkonomien svekket. Rentene er på vei ned i USA og flere andre land. Kronekursen har styrket seg. Virksomhetene i Norges Banks regionale nettverk venter fremdeles en økning i aktiviteten fremover, men mindre enn før. Det er også tegn til at oppgangen i husholdningenes forbruk nå dempes.

Målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon med en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Analysene i Pengepolitisk rapport 1/08 taler for at styringsrenten fram mot sommeren kan bli satt videre opp. Utsiktene til sterkere pris- og kostnadsvekst vil på kort sikt mer enn veie opp for virkningene av svakere vekst i verdensøkonomien.

Anslagene er usikre. Ny informasjon kan avdekke om det er trekk ved den økonomiske utviklingen som tilsier at norsk økonomi følger andre utviklingsbaner enn anslått. Uventet høy kostnadsvekst, høyere importpriser eller en svakere krone kan på den ene siden medføre at inflasjonen tiltar raskere enn anslått. Hvis tilbakeslaget ute slår sterkere inn i norsk økonomi enn ventet eller hvis kronen styrker seg markert, kan på den andre siden inflasjonen bli lavere enn vi nå anslår.

Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 5 – 6 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 25. juni, med mindre norsk økonomi blir utsatt for uventet store forstyrrelser.

Det er et alternativ å øke renten, men en samlet vurdering tilsier at det er riktig å holde renten uendret nå.

Vedtak

Styringsrenten holdes uendret på 5,25 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. mars 2008 14:00