Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 5,25 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 5,25 prosent.

- Prisveksten har tatt seg markert opp de siste månedene. Ulike mål for inflasjonen viser litt forskjellig utvikling, men samlet er den underliggende prisstigningen nær 2,5 prosent. Det er forventninger til økt prisvekst ett til to år fram i tid. Veksten i norsk økonomi er høy, sysselsettingen stiger og lønnsveksten tiltar, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.  

På den andre siden er utsiktene for verdensøkonomien svekket. Rentene er på vei ned i USA og flere andre land. Kronekursen har styrket seg.

Analysene i Pengepolitisk rapport 1/08 taler for at styringsrenten fram mot sommeren kan bli satt videre opp.
- Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 5 – 6 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 25. juni, med mindre norsk økonomi blir utsatt for store forstyrrelser. Vi har som et alternativ vurdert å øke renten, men en samlet vurdering tilsier at det er riktig å holde renten uendret nå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

For mer informasjon viser vi til notatet ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” som er vedlagt pressemeldingen.

Figurer og bakgrunnsmateriale

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. mars 2008 14:00