Norges Bank

Pressemelding

Et effektivt betalingssystem

I 2006 benyttet hver nordmann betalingskort mer enn 200 ganger og gjennomførte over 30 betalinger med nettbank. - Bruken av betalingskort og nettbank øker sterkt. Dette befester at norske bankkunder har tilgang til et svært effektivt betalingssystem, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i forbindelse med fremleggelsen av Norges Banks Årsrapport om betalingssystemer for 2006. Rapporten er den tjuende i rekken.


Flere betalinger med kort og nettbank
Ved utgangen av 2006 var det over 9 millioner betalingskort i Norge. Dette er 17 prosent flere enn året før. Veksten er betydelig større enn tidligere år. Antall kortbetalinger økte med 14 prosent og utgjorde i snitt 185 betalinger per innbygger. Dersom kontantuttak i minibank tas med, blir antall transaksjoner over 200 per innbygger. Norge er et av landene i verden der kort blir benyttet mest. Bare på Island bruker de kort mer enn i Norge.

Det ble handlet for 352 milliarder kroner med norske betalingskort i 2006. Mer enn 60 milliarder kroner ble betalt med kredittkort. Veksten i bruk av kredittkort er høyere enn veksten i bruk av vanlige bankkort.

Personkunder overførte 585 milliarder kroner med nettbank i fjor. Dette er en tredobling på fem år. Det ble foretatt 144 millioner slike overføringer. Personkunder betalte 82 prosent av regningene sine elektronisk. De elektroniske tjenestene bankene tilbyr er betydelig rimeligere enn de blankettbaserte. Dette bidrar til veksten for elektroniske tjenester.

Ingen nedgang i kontantbeholdning
Verdien av sedler og mynt i omløp har økt de siste årene. I 2006 var verdien av kontanter i omløp 49 milliarder kroner. Dette er 7 prosent mer enn året før. Som andel av husholdningenes forbruk er kontantandelen tilnærmet uendret. Betalingsmidler i form av innskudd på bankkontoer vokser langt mer enn kontantbeholdningen. Dette gjør at kontantenes andel av de samlede betalingsmidlene faller.

Sikre og effektive interbanksystem
Systemene for avregning og oppgjør av betalinger mellom bankene er kjernen i betalingsformidlingen. De må være utformet slik at hensynet til finansiell stabilitet er ivaretatt. Norges Bank overvåker interbanksystemene. En gjennomgang av tre av de viktigste systemene viser at de har høy kvalitet og at de med bare mindre forbehold tilfredsstiller internasjonale anbefalinger.

Årsrapport om betalingssystem 2006

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. mai 2007 10:00