Norges Bank

Pressemelding

Fortsatt tilfredsstillende utsikter, men større usikkerhet

Norges Bank vurderer samlet sett utsiktene for finansiell stabilitet som tilfredsstillende, selv om uroen i penge- og kredittmarkedene ikke er over. Sterke resultater i bankene de siste årene har gjort det mulig å holde en nokså høy kapitaldekning, til tross for sterk utlånsvekst. Norske banker merker uroen i penge- og kredittmarkedene ved dyrere finansiering og tap på verdipapirbeholdninger, men virkningene har så langt vært begrensede.

- Risikoen for finansiell ustabilitet synes samlet sett å ha økt siden forrige rapport, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem. Det skyldes i hovedsak økt usikkerhet om den internasjonale økonomiske utviklingen. Det er særlig fire utviklingstrekk vi vil ha oppmerksomhet på:

  • Usikkerheten om den videre utviklingen i boligmarkedet i USA og uroen i penge- og kredittmarkedene ute har økt. Det kan etter hvert gi utslag i lavere økonomisk vekst og vil kunne påvirke norske banker gjennom økte tap og lavere inntekter. 
  • Uroen i penge- og kredittmarkedene har også bidratt til at likviditetsrisikoen for bankene har økt. Den negative utviklingen i verdipapirmarkedene har ført til kurstap på norske bankers beholdninger av obligasjoner. Uroen er ikke over.
  • Gjeldsbelastningen i norske husholdninger er historisk høy og stiger fortsatt. Spareraten har falt betydelig det siste året og er nå uvanlig lav. Faren for et omslag i sparingen har økt. 
  • Utviklingen i markedet for næringseiendom bærer preg av stor optimisme. Prisene har økt kraftig de siste årene. Det er fare for at enkelte aktører ikke får innfridd sine forventninger. En stor del av bankenes utlån er til eiendomsforetak.

Rapporten inneholder utdypinger av blant annet disse temaene: markedet for boliglån i USA, problemer i interbankmarkedene og stresstester av bankenes resultater.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. desember 2007 10:00