Norges Bank

Pressemelding

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møte 12. desember 2007

Den økonomiske utviklingen
Av ny informasjon siden forrige rentemøte 31. oktober legger vi vekt på følgende:

 • Risikopremiene i de internasjonale penge- og kredittmarkedene har økt. Rentene i pengemarkedene er til dels betydelig høyere enn sentralbankenes styringsrenter. Også i Norge er rentene på lån med løpetider over 1 uke markert høyere enn markedsaktørenes forventninger til styringsrenten. Ifølge fremtidig prising i rentemarkedet venter markedsaktørene at påslagene vil reduseres over neste sommer. Bankenes utlånsrenter er i høst trolig satt opp noe mer enn utviklingen i styringsrenten skulle tilsi.
 • Sentralbanken i Australia har økt sin styringsrente, mens sentralbankene i USA, Canada og Storbritannia har redusert sine styringsrenter.
 • Aksjekursene har falt, og markedsaktørenes forventninger til sentralbankenes styringsrenter har avtatt. Det er fortsatt god vekst i verdensøkonomien, men det er tegn til at veksten avdempes i flere land, særlig i USA. Samtidig er vekstutsiktene fortsatt svært gode i fremvoksende økonomier som Kina og India.
 • Spotprisen på Brent Blend olje er om lag 88 dollar per fat. Samlet produksjon av petroleum på norsk sokkel falt med 5,3 prosent i perioden fra januar til september sammenliknet med samme periode i fjor.
 • Den importveide kursen på norske kroner har svekket seg med om lag 1,6 prosent.
 • Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 1,5 prosent i november. Korrigert for avgiftsendringer og uten energivarer steg konsumprisene (KPI-JAE) også 1,5 prosent siste tolv måneder. Prisveksten målt ved et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI var 1,9 prosent i november, mens en vektet median viste en vekst på 1,6 prosent.
 • TNS Gallups forventningsundersøkelse for fjerde kvartal viste at forventningene til prisveksten både på ett, to og fem års sikt hadde økt blant partene i arbeidslivet og økonomer i finansnæringen og akademia sammenliknet med forrige kvartal.
 • Foreløpige tall for kvartalsvis nasjonalregnskap viser at BNP for Fastlands-Norge korrigert for sesongmønster steg med 1,9 prosent fra andre til tredje kvartal, målt i markedsverdi. Holdes kraftproduksjon utenfor, var veksten 1,6 prosent. Målt i basisverdi var veksten 1,1 prosent uten kraftproduksjon.
 • Etter nysalderingen av statsbudsjettet for 2007 anslås samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond til 397 mrd. kroner i år. Det oljekorrigerte underskuddet anslås til 3 mrd. kroner, som er 51 mrd. kroner mindre enn i saldert budsjett for 2007. Reduksjonen skyldes i stor grad økte inntekter fra aktivitet i fastlandsøkonomien. Anslaget for statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er nedjustert med 45 mrd, i hovedsak som følge av lavere petroleumsproduksjon i 2007 enn tidligere lagt til grunn.
 • I november falt den registrerte ledigheten korrigert for sesongmønster til 1,7 prosent av arbeidsstyrken, som er det laveste nivået siden 1987. Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU), steg arbeidsledigheten korrigert for sesongmønster til 2,6 prosent av arbeidsstyrken i september (tremånedersperioden august – oktober). Sysselsettingen steg med 11 000 personer, og arbeidsstyrken økte med 13 000 personer.
 • Foreløpige tall for Statistisk sentralbyrås lønnsindeks viser en gjennomsnittlig vekst i månedslønn på 5,1 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år. Veksten i lønn per normalårsverk var 5,6 prosent i samme periode. Årslønnsveksten inneværende år blant kontaktene i Norges Banks regionale nettverk anslås til 5½ prosent. TNS Gallups forventningsundersøkelse for fjerde kvartal viste at forventningene til lønnsveksten i 2007 og 2008 var høyere enn i forrige kvartal blant partene i arbeidslivet.
 • Industriproduksjonen korrigert for sesongmønster økte med 1,1 prosent i tidsrommet august til oktober sammenliknet med de tre foregående månedene. Verdien av ordretilgangen i industrien var 22 prosent høyere i tredje kvartal i år enn på samme tid i fjor. I investeringstellingen for fjerde kvartal blir investeringene i industrien i år anslått til 27,2 mrd kroner målt i løpende priser.
 • I investeringstellingen for olje- og gassutvinning inkludert rørtransport blir de samlede investeringene i 2007 anslått til 112,5 milliarder kroner. Dette gir en verdivekst på 18 prosent fra 2006.
 • Ifølge ordrestatistikken for bygge- og anleggsvirksomhet økte verdien av nye ordre med 2 prosent fra tredje kvartal i fjor til samme kvartal i år. Tallene viser et fall i nye ordre av boligbygg, men det er fortsatt vekst for næringsbygg. Verdien av den samlede ordrereserven økte med 15 prosent i samme periode, men statistikken indikerer en avdemping av veksten i byggevirksomheten.
 • Informasjon fra Norges Banks regionale nettverk viser at det fortsatt er høy vekst i alle næringer, selv om veksten har avtatt fra tidligere i høst. I flere næringer rapporteres det at mangel på ledig kapasitet har begrenset veksten og vil begrense veksten neste år. Det er særlig mangel på arbeidskraft. Det har vært god stigning i prisene de siste tolv månedene, særlig for bygg og anlegg, og prisveksten er den sterkeste som er registrert i nettverket. Det ventes tiltakende prisstigning i varehandelen og tjenesteyting til husholdningene, mens prisveksten ventes å avta for øvrige varer og tjenester. 
 • Tolvmånedersveksten i foretakenes innenlandske bruttogjeld var 19,1 prosent i oktober når finansforetakene holdes utenfor. Tilsvarende vekst i pengemengden var 25,5 prosent. 
 • Foreløpige tall fra institusjonelt sektorregnskap viste at husholdningenes sparerate utenom aksjeutbytte var -3,0 prosent de siste fire kvartalene. Tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 11,6 prosent ved utgangen av oktober.
 • TNS Gallups trendindikator, som måler husholdningenes vurderinger av og forventninger til egen og landets økonomi, falt noe fra tredje til fjerde kvartal. Det var tredje kvartal på rad at indikatoren falt, men nivået er fortsatt høyt. Ifølge Statistisk sentralbyrå var husholdningenes utgifter til varekonsum 10,5 prosent høyere i oktober i år enn i oktober i fjor.
 • Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk viser at boligprisene korrigert for sesongmønster fortsatte å falle i november. Tolvmånedersveksten avtok til 3,8 prosent.

Avveiing
Den samlede konsumprisveksten (KPI) er fortsatt lav, men har vært sterkere enn anslått. Prisveksten har tatt seg markert opp som følge av sterk økning i strømprisene og ventes å tilta videre. Den underliggende veksten i konsumprisene ligger nå mellom 1½ og 2 prosent. I Pengepolitisk rapport 3/07 ble det anslått at konsumprisveksten justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) vil tilta gradvis og komme opp i rundt 2 prosent i andre halvår neste år.

Siden begynnelsen av november har uroen i penge- og kredittmarkedene tiltatt, og utsiktene for verdensøkonomien er blitt mer usikre. Boligprisene i Norge har falt i høst. De kortsiktige rentene i pengemarkedene er vesentlig høyere enn det forventningene til styringsrentene skulle tilsi. Disse forholdene taler isolert sett for å holde styringsrenten uendret.

På den andre siden har veksten i norsk økonomi vært sterkere enn ventet. Etterspørselen etter arbeidskraft stiger raskt, og arbeidsstyrken vokser videre. Husholdningenes konsum har økt mer enn ventet. Vårt regionale nettverk bekrefter bildet av fortsatt god vekst i norsk økonomi selv om mange bedrifter nå rapporterer at mangel på produksjonskapasitet vil dempe veksten fremover, og virksomhetene venter økte priser på konsumvarer og -tjenester. Høyere styringsrente kan bidra til at kapasitetsutnyttingen etter hvert kan avta, slik at inflasjonen ikke blir for høy.

Når vi har et inflasjonsmål, følger det at vi vil være vare for virkningen på kronekursen av økte renter når prisstigningen er lav. Kronekursen har svingt en del i høst. Det har trolig sammenheng med uroen i finansmarkedene. Den siste måneden har kronen svekket seg noe mot de fleste valutaer, men kronen er fortsatt sterkere enn i første halvår i år.

Strategien i Pengepolitisk rapport 3/07 er at styringsrenten bør ligge i intervallet 4¾ - 5¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 13. mars 2008, med mindre norsk økonomi blir utsatt for uventet store forstyrrelser. Det er et alternativ å holde renten uendret, men en samlet vurdering tilsier at det er riktig å øke renten nå.

Vedtak
Styringsrenten økes med 0,25 prosentenheter til 5,25 prosent med virkning fra 13. desember 2007.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. desember 2007 14:00