Norges Bank

Pressemelding

Gode utsikter, men høy vekst i gjelden gjør husholdningene mer sårbare

Norges Bank vurderer samlet sett utsiktene for det finansielle systemet i Norge som tilfredsstillende, til tross for at norske husholdninger er blitt mer sårbare. Husholdningenes gjeld i forhold til inntekter har aldri vært høyere. Flere husholdninger velger avdragsfrie lån, og nesten alle husholdninger har valgt flytende rente på sine lån. Mange nye låntakere har høy gjeld i forhold til boligens verdi. Samtidig er renten på vei opp.

Husholdningenes finansielle stilling er likevel samlet sett solid. Det er så langt ikke tegn til økte problemer med å betjene gjelden. Arbeidsledigheten er svært lav. Foretakenes resultater er gode. Låneveksten til foretakene har økt kraftig de siste to årene, men deres evne til å betjene gjelden er fortsatt god. De norske bankenes resultater er gode. Det skyldes blant annet uvanlig lave tap på utlån. Rentemarginene har avtatt. Soliditeten i bankene er fortsatt god. 

Selv om hovedbildet er positivt, er det viktig å ha oppmerksomhet på enkelte utviklingstrekk i tillegg til husholdningenes sårbarhet:

  • Den sterke utlånsveksten kan neppe vare ved over tid. Dersom presset på rentemarginene fortsetter, må bankene øke inntektene fra andre kilder enn netto renteinntekter eller redusere kostnadene for å opprettholde lønnsomheten.
  • Nye kapitaldekningsregler gjør at nivået på kapitalen i finansinstitusjonene i større grad skal gjenspeile risikoen i deres virksomhet. Overgangen til nye kapitaldekningsregler gir likevel en viss risiko for at banker bygger ned kapitalen så mye at bufferen til å møte uforutsette hendelser blir mindre enn ønskelig. 
  • I markedet for næringseiendom er det forventninger om sterk prisvekst fremover. Prisene har tidligere svingt mye og i takt med konjunkturene.
  • Det er flere forhold som kan true de gode utsiktene for veksten internasjonalt. Det er stor usikkerhet om utviklingen i boligmarkedet i USA framover. Ubalansene i betalingsstrømmene mellom de store landene er fortsatt store.
  • I den grad dagens lave risikopremier i de internasjonale finansmarkedene ikke gjenspeiler den underliggende risikoen, er det fare for korreksjoner i verdipapirmarkedene.

Rapporten inneholder utdypinger av blant annet disse temaene: lav andel lån med fast rente, lav sparing i husholdningene og faktorer bak bankenes problemlån.

Figurer til pressekonferansen (pdf, 99kB)

Nærmere opplysninger gis av: Direktør Birger Vikøren, tlf. 22 31 61 42, eller assisterende direktør Snorre Evjen, tlf. 22 31 65 70.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. juni 2007 10:00