Norges Bank

Pressemelding

Den største kvartalsvise økning noensinne for Statens pensjonsfond - Utland

I tredje kvartal økte verdien til Statens pensjonsfond - Utland med 207 milliarder kroner til 1 712 milliarder kroner. Fondet er nå det største pensjonsfondet i Europa.

Verdiøkningen i tredje kvartal er den største kvartalsvise økningen i fondets historie. Økningen skyldtes tilførsel av nye midler (79 mrd.), mens positiv avkastning på investeringene og den svakere kronekursen økte verdien med henholdsvis 61 og 66 milliarder kroner.

Endringen i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

De internasjonale aksjemarkedene viste oppgang i tredje kvartal. Særlig sterk var oppgangen i Europa, USA og i fremvoksende markeder. Periodeavkastningen var 5,1 prosent på de internasjonale aksjeporteføljene Norges Bank forvalter. Rentene falt i de viktigste markedene. Dermed steg også kursene på obligasjonene, slik at avkastningen på renteporteføljene ble 3,1 prosent.

For Statens pensjonsfond - Utland ble samlet avkastning i tredje kvartal 3,9 prosent målt i valutakurven som tilsvarer sammensetningen av fondets referanseportefølje. Dette var 0,16 prosentpoeng lavere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har fastsatt.

For de første tre kvartalene var periodeavkastningen på Statens pensjonsfond - Utland 4,6 prosent. Målt i norske kroner var avkastningen 5,0 prosent. Den høyere avkastningen i kroner skyldes at kronen har blitt svakere i forhold til valutaene som inngår i referanseporteføljen. Samlet for de første tre kvartaler var mindreavkastningen på 0,05 prosentpoeng.

For Norges Banks langsiktige valutareserver var avkastningen i tredje kvartal 4,1 prosent og 4,2 prosent hittil i år. Avkastningen av Statens petroleumsforsikringsfond var 2,5 prosent i tredje kvartal og 1,7 prosent i de første tre kvartalene. Dette fondet er kun plassert i rentebærende papirer.

I porteføljene Norges Bank Investment Management forvalter, var samlet kapital 1954 milliarder kroner. Av dette sto de langsiktige valutareservene for 223 milliarder og Petroleumsforsikringsfondet for 16 milliarder.

Kvartalsrapporten

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. november 2006 10:00