Norges Bank

Pressemelding

Kapitalforvaltningen i Norges Bank: Høy aksjeavkastning i første kvartal

De internasjonale aksjemarkedene viste sterk oppgang i første kvartal. Særlig sterk var oppgangen i de fremvoksende aksjemarkedene og i Europa. Avkastningen var rundt 7 prosent på de internasjonale aksjeporteføljene Norges Bank forvalter. Rentene steg i de viktigste markedene. Dermed falt kursene på obligasjonene noe.

For Statens pensjonsfond - Utland ble samlet periodeavkastning i første kvartal 2,2 prosent målt i valutakurven som tilsvarer sammensetningen av fondets referanseportefølje. Dette var 0,20 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har fastsatt.

Fondets markedsverdi var 1484 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Dette var en økning på 85 milliarder kroner fra årsskiftet. Økningen skyldtes dels positiv avkastning målt i internasjonal valuta (32 mrd.) og dels tilførsel av nye midler (82 mrd.), mens den sterkere kronekursen reduserte verdien (-29 mrd.) Endringen i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

For Norges Banks langsiktige valutareserver var avkastningen 1,6 prosent. Aksjeandelen her var noe lavere enn for pensjonsfondet. Avkastningen i Statens petroleumsforsikringsfond var negativ med 0,7 prosent. Dette fondet er kun plassert i rentebærende papirer.

I porteføljene Norges Bank Investment Management forvalter, var samlet kapital 1715 milliarder kroner. Av dette sto de langsiktige valutareservene for 213 milliarder og Petroleumsforsikringsfondet for 14 milliarder.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. mai 2006 10:00