Norges Bank

Pressemelding

Bruken av kort og nettbank øker fortsatt

Endringene i bruken av ulike betalingsinstrumenter har ført til en ytterligere effektivisering av det norske betalingssystemet, sa visesentralbanksjef Jarle Bergo da han la fram årsrapporten om betalingssystemer på en pressekonferanse i dag. Veksten i bruk av elektroniske betalingsløsninger fortsetter, samtidig som papirbaserte løsninger brukes stadig mindre. Nettbank og betalingskort øker markert, men veksten er sterkest for elektronisk fakturering.

Kortbruken øker fortsatt sterkt

Antall kortbetalinger økte med 12 prosent til 756 millioner transaksjoner i 2005. Dette er 208 kortbetalinger per person 16 år og eldre. Selv om bruken av internasjonale kort og nasjonale kredittkort har økt, står det norske BankAxept-kortet for 87 % av kortbetalingene. Norge har høyere kortbruk enn de fleste land i verden. Ved utgangen av 2005 var det utplassert 105 500 betalingsterminaler hvor BankAxept-kort kan benyttes, og det var 74 000 steder med betalingsterminal.

Færre kontantuttak

Antall kontantuttak og verdien av disse uttakene viser samlet sett noe tilbakegang i 2005. Både antall minibankuttak og verdien av minibankuttakene er stabile. Det sterke fallet i antall kontantuttak over skranke fortsetter. Det var også noe færre uttak ved varekjøp, samtidig som beløpet per uttak steg.

Små endringer i listeprisene

Etter sterke prisøkninger for personkunder de siste årene, viser prisene på papirbaserte tjenester kun mindre økninger i 2005. Prisene på elektroniske girobetalinger økte noe, mens bruk av betalingskort i butikkterminal i gjennomsnitt ble billigere. Prisene på minibankuttak i annen banks minibank økte med over 20 prosent. For grensekryssende betalinger var det prisnedgang i 2005. Økt bruk av de elektroniske tjenestene gjør at betalingsformidlingen blir billigere, både for bankene og kundene.

Selv om noen få banker tilbyr gratistjenester, er hovedregelen at brukerne betaler for tjenestene - og de betaler minst for de elektroniske tjenestene. Kundene motiveres derfor til å velge de mest effektive løsningene.

Norges Bank samler inn listepriser, og tar derfor ikke hensyn til de rabatter som kundene oppnår ved å være tilknyttet ulike kundeprogrammer.

Norges Bank overvåker risikoen i interbanksystemet

Årsrapport for betalingssystemer er en viktig del av Norges Banks overvåking av betalingssystemet. I årets rapport er det for første gang tatt med et kapittel om Norges Banks overvåking av systemene for avregning og oppgjør mellom bankene. Dette arbeidet baserer seg på internasjonale anbefalinger.

Norge har et effektivt betalingssystem

I rapporten finnes også en sammenligning av viktige trekk ved det norske betalingssystemet med systemene i en del andre land. Oversikten viser at Norge har et vel utviklet og moderne betalingssystem. EU har utarbeidet et forslag til felles lovverk for betalinger i Europa, og den europeiske banknæringen har satt i gang arbeid med å samordne og effektivisere betalingssystemene i EU-landene. Begge initiativene vil kunne få konsekvenser for Norge.

Årsrapport om betalingssystemer 2005

Kontaktpersoner: Assisterende direktør Grete Øwre, tlf. 22 31 66 83, og spesialrådgiver Harald Haare, tlf. 22 31 65 84.

Rapporten kan fås i trykt form ved henvendelse til Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. mai 2006 10:00