Norges Bank

Pressemelding

Fortsatt gode resultater i bankene, men den vedvarende høye veksten i utlån til husholdninger er ikke opprettholdbar over tid

Utsiktene for finansiell stabilitet vurderes på kort sikt som tilfredsstillende og om lag uendret siden forrige rapport, sa visesentralbanksjef Jarle Bergo i forbindelse med fremleggelsen av rapporten Finansiell stabilitet 1/2005 tirsdag 31. mai. På lang sikt utgjør den høye og voksende gjelden til husholdningene et usikkerhetsmoment.

Forutsetningene for finansiell stabilitet har siden forrige rapport vært gode i Norge. Inntektene har økt både i husholdningene og i foretakene, og renten har vært lav. Bankene oppnådde gode resultater i 2004 og i første kvartal i år, i hovedsak som følge av lave tap. Inntjeningen før tap avtok noe fra 2003 til 2004.

Husholdningenes gjeld er høy og vokser fortsatt raskt, i hovedsak drevet av prisvekst på boliger. Andelen av husholdningenes gjeld som er tatt opp med pant i bolig, har økt fra 65 prosent i 1996 til 75 prosent i 2004. Andelen av husholdningenes gjeld som har fast rente, sank i 2004 til 14 prosent ved utgangen av året. Husholdningene har dermed i liten grad sikret seg mot en uventet høy rente. Som følge av lave renter og gode vekstutsikter for norsk økonomi vurderes risikoen for økte tap på utlån til husholdningene som uendret og relativt lav på kort sikt. Som følge av unormalt lave renter er rentebelastningen nå relativt lav, men den vil øke vesentlig når renten etter hvert normaliseres.

Lønnsomheten i de børsnoterte selskapene bedret seg markert fra 2003 til 2004 som følge av høy oljepris, økt etterspørsel, moderat lønnsvekst og lavere rente. Bedringen var sterkest i oljeselskapene. Realinvesteringene i foretakene i Fastlands-Norge økte betydelig i 2004. Til tross for dette har gjeldsopptaket i foretakene bare økt moderat. God lønnsomhet gjør at kredittrisikoen ved lån til foretakene vurderes som uendret og relativt lav.

Rapporten inneholder denne gangen spesialanalyser av blant annet disse temaene: hva som påvirker konkursutviklingen, risikoen ved bankers utlån til ulike næringer og risikopremier i det norske aksjemarkedet.

For ytterligere opplysninger kan direktør Kristin Gulbrandsen (tlf. 22 31 60 92) eller fagdirektør Arild J. Lund (tlf. 22 31 61 44) kontaktes.

Finansiell stabilitet 1/2005

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mai 2005 10:00