Norges Bank

Pressemelding

Direktør Jon A. Solheim ny eksekutivdirektør i IMF

Direktør Jon A. Solheim, Norges Bank, vil fra årsskiftet for en toårsperiode tiltre som eksekutivdirektør for de nordisk-baltiske land i Det internasjonale valutafondet (IMF).

Eksekutivdirektøren sitter i IMFs styre, som har ansvar for IMFs virksomhet. Solheim vil representere Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Estland, Latvia og Litauen. Disse landene har en felles representant i styret. Stillingen går på omgang mellom de nordiske land og det er Norges tur til å overta.

Solheim er cand. oecon fra Universitetet i Oslo, og har vært ansatt i Norges Bank siden 1970. I årene 1972-75 arbeidet han ved Europeisk avdeling i IMF og i 1977-78 som sjefsøkonom ved sentralbanken i Gambia. I 1984-86 var han administrerende direktør i Finansieringsselskapenes Forening og i 1991-93 stedfortredende eksekutivdirektør for de nordisk-baltiske land i IMF. Han har hatt ledende stillinger i Norges Bank i mange år, sist som direktør for Området for Finansiell stabilitet. Solheim har også deltatt i en rekke internasjonale og nasjonale komiteer vedrørende økonomiske, monetære og valutamessige spørsmål og har hatt korttidsoppdrag i Jamaica, Zambia og Namibia.

IMF
Det internasjonale valutafondet (IMF) har som sin fremste oppgave å arbeide for internasjonal monetær og finansiell stabilitet. Overvåking av den økonomiske utviklingen i medlemslandene utgjør en vesentlig del av IMFs virksomhet. Institusjonen yter lån til land som midlertidig kommer opp i betalingsvansker og bidrar med teknisk assistanse til land som har utilstrekkelig institusjoner og kompetanse til å kunne forme og gjennomføre en bærekraftig økonomisk politikk.

IMF har 184 medlemsland. Det øverste beslutningsorganet i IMF er Guvernørrådet, der hvert land har et medlem. Sentralbanksjef Svein Gjedrem er norsk representant. Rådet har delegert beslutningsmyndigheten i spørsmål som gjelder den løpende driften av institusjonen til et styre på 24 medlemmer. De fem største medlemslandene, USA, Japan, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, samt Russland, Kina og Saudi-Arabia har egne styremedlemmer. De andre landene er delt inn i valgkretser, som velger de øvrige 16 styrerepresentantene for en periode på to år.

Finansminister, Per-Kristian Foss, vil fra 1. januar 2004 være valgkretsens representant i Den internasjonale monetære og finansielle komité (International Monetary and Financial Committee, IMFC). Komiteen består av finansministre eller sentralbanksjefer fra de 24 valgkretsene og møtes to ganger i året (vår og høst). Komiteen trekker opp rammene for IMFs arbeid det nærmeste halvåret.

Fra samme dato vil visesentralbanksjef Jarle Bergo overta ledelsen av det nordisk-baltiske samarbeidsorganet for IMF-spørsmål, Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. desember 2003 11:00