Norges Bank

Pressemelding

Noe bedre utsikter for finansiell stabilitet, men ubalansert gjeldsvekst

Nedgangen i rentenivået i år har styrket husholdningenes og foretakenes evne til å betjene gjeld vesentlig. Færre bedrifter gikk konkurs siste kvartal, og den samlede omsetningsverdien i konkursenhetene har falt siden i fjor høst. Bankenes inntjening har falt noe sammenlignet med i fjor, men bedret seg fra andre til tredje kvartal i år. Samlet sett vurderer vi utsiktene for stabiliteten i finanssektoren som tilfredsstillende og noe bedre enn for et halvt år siden, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem i forbindelse med fremleggelsen av rapporten Finansiell stabilitet 2/2003 tirsdag 25. november.

Kredittveksten er fortsatt noe høyere enn veksten i økonomien. Sett i forhold til brutto nasjonalprodukt, er kreditt til Fastlands-Norge tilbake på det høye nivået rundt 1989-90. Gjeldsveksten er ubalansert, med høy vekst i husholdningene og lav vekst i foretakene. Dette gjenspeiler høye boligpriser og betydelig vekst i husholdningenes konsum, mens foretakene fortsatt har lave investeringer. Etter et visst fall gjennom våren, har boligprisene vist en stigende tendens igjen siden i sommer. Husholdningenes gjeldsbelastning - gjeld i forhold til disponibel inntekt - har økt betydelig. Dette øker isolert sett husholdningenes sårbarhet. Rentefallet har imidlertid styrket husholdningenes gjeldsbetjeningsevne på kort sikt. Kredittrisikoen knyttet til bankenes utlån til husholdninger vurderes derfor som relativt lav og lavere enn for et halvt år siden.

Rentefallet har også styrket foretakenes gjeldsbetjeningsevne. Et økonomisk oppsving vil trekke i samme retning. Eiendomsnæringen er den næringen som bankene har mest utlån til. Som følge av lav inntjening vurderes risikoen knyttet til deler av eiendomsnæringen som relativt høy og uendret siste halvår. Foretak innen enkelte næringer, som fiskeoppdrett og forretningsmessig tjenesteyting, er fortsatt utsatt. Selv om den finansielle utsattheten varierer mellom enkeltnæringer, vurderes den som samlet sett moderat og noe lavere enn for et halvt år siden.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. november 2003 10:00