Norges Bank

Pressemelding

Avkastning 7,7 prosent på Petroleumsfondet i andre kvartal

I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,7 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Det var klar oppgang i de globale aksjemarkedene, og avkastningen på aksjeporteføljen var 15,6 prosent. Avkastningen på porteføljen av obligasjoner var 2,8 prosent.

For første halvår var periodeavkastningen på Petroleumsfondet 5,9 prosent. Målt i norske kroner var avkastningen 15,3 prosent. Den høye avkastningen i kroner skyldes at kronen har svekket seg overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen. Dette har imidlertid ikke betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.

I andre kvartal 2003 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,07 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for første halvår er meravkastningen 0,31 prosentpoeng.

Miljøfondet hadde i andre kvartal en avkastning på 15,3 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført nye midler for 23,1 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var 775,5 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. Dette er en økning på 93 milliarder i løpet av kvartalet og en økning på 166 milliarder siden årsskiftet. Økningen skyldes dels tilførselen av nye midler, dels avkastningen i kapitalmarkedene og dels svekkelsen av kronekursen.

Kvartalsrapporten er lagt ut i norsk og engelsk versjon på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 26. august 2003 10:00