Norges Bank

Pressemelding

Avkastning -1,7 prosent på Petroleumsfondet i første kvartal

I første kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond -1,7 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Målt i norske kroner var avkastningen 4,7 prosent. Den høye avkastningen i kroner skyldes at kronen i første kvartal svekket seg overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen. Dette har imidlertid ikke betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.

Aksjekursene i hovedmarkedene steg de første ukene etter årsskiftet, men viste særlig i Europa synkende tendens fra slutten av januar og ut kvartalet. Kursfallet i aksjeporteføljen var på 7,8 prosent. Renteporteføljen hadde positiv avkastning i kvartalet med 2,2 prosent målt i valutakurven.

I første kvartal 2003 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,21 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Det var meravkastning både i aksje- og renteforvaltningen.

Miljøfondet hadde i første kvartal en avkastning på -8,2 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført nye midler for 43,3 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var 682,0 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, som er en økning på 73,0 milliarder siden årsskiftet. Økningen skyldes dels tilførselen av nye midler og dels svekkelsen av kronekursen (som ikke har betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft).

Kvartalsrapporten er lagt ut i norsk og engelsk versjon på www.nbim.no.

Innledning til pressekonferansen

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. mai 2003 10:00