Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank tilrår at Den norske Bank gis tillatelse til å overta Nordlandsbanken

Norges Bank tilrår i en høringsuttalelse til Kredittilsynet at Den norske Bank får tillatelse til å overta Nordlandsbanken. I vurderingen av søknaden legger Norges Bank vekt på hensynet til stabilitet i den finansielle sektor.

DnBs overtagelse vil tilføre Nordlandsbanken egenkapital, og bankens likviditetsproblemer vil få en løsning. Norges Bank forutsetter at DnB vil forestå all ekstern finansiering, og styre rente-, valuta- og likviditetsrisiko for begge bankene. I en eventuell krisesituasjon vil Norges Bank ta utgangspunkt i at den overordnede likviditetsstyringen foretas av DnB.

I uttalelsen peker Norges Bank på at den foreslåtte organisasjonsstrukturen gir konsernet mulighet til å tilpasse virksomheten slik at de to bankene får en svært forskjellig risikoprofil. En slik konstruksjon kan være uheldig for finansiell stabilitet. Kredittilsynet bør ha dette for øye i sin tilsynsvirksomhet.

Norges Bank tilrår at det gis en tidsbegrenset dispensasjon til at DnB kan eie Nordlandsbanken som en selvstendig datterbank. Dispensasjonen anbefales revurdert i lys av utviklingen og den kommende loven om finansforetak.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. februar 2003 09:30