Norges Bank

Brev

Søknad fra DnB ASA om konsesjon til erverv av aksjer i Nordlandsbanken ASA

Norges Banks brev av 6. februar 2003 til Kredittilsynet

Vi viser til Kredittilsynets brev av 21. januar 2003 hvor det bes om Norges Banks uttalelse i ovennevnte sak.

I vurderingen av søknaden legger Norges Bank hovedvekt på hensynet til finansiell stabilitet. I den forbindelse legges det vekt på soliditetsmessige forhold, konkurransemessige konsekvenser og organiseringen av konsernet (konsernstruktur).

Soliditetsmessige hensyn
Nordlandsbanken kom i løpet av fjoråret i en vanskelig finansiell situasjon. Soliditeten i banken er vesentlig svekket som følge av betydelige tap blant annet i Finance Credit saken. Banken har også en anstrengt likviditetssituasjon og har opplevd problemer med refinansiering i markedet.

Uten et oppkjøpstilbud måtte Nordlandsbanken selv iverksatt en omfattende omstrukturering og rekapitalisering for å sikre finansiering og videre drift. Det ville også vært behov for å styrke soliditeten vesentlig for å sikre banken finansiell, strategisk og forretningsmessig handlefrihet.

DnB har gitt uttrykk for at man ved en overtagelse umiddelbart vil sikre Nordlandsbanken stabil finansiering, og derved bidra til å løse Nordlandsbankens refinansieringsbehov. DnB tar videre sikte på å forestå all ekstern finansiering, og styre rente-, valuta- og likviditetsrisiko for begge bankene. I en eventuell krisesituasjon vil Norges Bank ta utgangspunkt i at den overordnede likviditetsstyringen foretas av DnB.

DnBs overtagelse vil tilføre Nordlandsbanken den nødvendige egenkapital, og bankens likviditetsproblemer vil få en løsning. Ut fra DnBs størrelse og finansielle stilling vil det ikke være vesentlige soliditetsmessige betenkeligheter ved oppkjøpet.

Konkurranse
DnBs overtagelse av Nordlandsbanken øker konsentrasjonen i banknæringen, i første rekke i Nord-Norge. Den nye enhetens markedsandel blir størst i Nordland fylke, der den vil være om lag av samme størrelsesorden som de markedsandeler største bank har i Troms og Finnmark. Norges Bank finner ikke at konkurransemessige forhold reiser problemer i forhold til søknaden fra DnB.

Organisering av konsernet
Finanskonserner bør være organisert på en oversiktlig og ryddig måte. Det er Norges Banks prinsipielle syn at finansinstitusjonene bør få anledning til å organisere virksomheten slik de finner mest hensiktsmessig og rasjonelt, med mindre vesentlige hensyn taler i mot dette.

DnB ønsker at morbanken DnB skal eie Nordlandsbanken som et datterselskap. Begge vil være selvstendige banker og juridiske enheter. Dersom dette ikke godtas, bes det subsidiært om tillatelse til å opprettholde denne eierformen i en overgangsperiode på inntil 2 år før Nordlandsbanken fusjoneres inn i DnB.

Banklovkommisjonen behandlet i utredning nr. 4 NOU 1998:14 spørsmålet om bankers adgang til å eie bank, og skriver bl.a.: "…Videre bør virksomhet som krever særskilt tillatelse og som i hovedsak tilhører samme virksomhetsområde, i utgangspunktet organiseres i ett og samme konsernforetak.". Kommisjonen foreslo imidlertid en viss liberalisering av regelverket og sier: "…Kommisjonen foreslår at dette likevel ikke skal være til hinder for at en særskilt avgrenset del av slik virksomhet kan drives i eget foretak i henhold til særskilt tillatelse...Det legges til grunn at tillatelse til at f.eks. en bank skal eie en annen bank bare skal kunne gis i de tilfeller hvor bankene har ulik profil." Norges Bank støttet Banklovkommisjonens vurderinger.

I forhold til DnBs søknad er spørsmålet om situasjonen i Nordlandsbanken er spesiell nok til å begrunne unntak etter finansieringsvirksomhetsloven. I sin søknad gir DnB uttrykk for at den vil videreføre Nordlandsbankens regionale profil. Norges Bank foreslår at det gis en tidsbegrenset dispensasjon til at DnB kan eie Nordlandsbanken som en selvstendig datterbank, men at Kredittilsynet innen en viss tid revurderer dispensasjonen i lys av utviklingen og den kommende loven om finansforetak.

Norges Bank vil understreke at den foreslåtte organisasjonsstrukturen gir konsernet mulighet til å tilpasse virksomheten slik at de to bankene får en svært forskjellig risikoprofil. En slik konstruksjon kan være uheldig for finansiell stabilitet. Kredittilsynet bør ha dette for øye i sin tilsynsvirksomhet.

Konklusjon
Ut fra en samlet vurdering har DnBs overtagelse av Nordlandsbanken ingen uheldige konsekvenser for finansiell stabilitet. Det tilrås at DnB får konsesjon til å overta Nordlandsbanken, og at DnB morbank gis en tidsbegrenset dispensasjon til å eie Nordlandsbanken som eget datterselskap.

Med hilsen

Svein Gjedrem

Jon A. Solheim
Publisert 6. februar 2003 09:21