Norges Bank

Pressemelding

Avkastning -5,1 prosent på Petroleumsfondet i tredje kvartal

I tredje kvartal 2002 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond -5,1 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Den negative avkastningen skyldes et uvanlig kraftig fall i de fleste av aksjemarkedene der Petroleumsfondet er investert. Man må tilbake til den første oljekrisen i 1973-74 for å finne et kvartal med tilsvarende sterkt fall i de globale aksjemarkedene.

Kursfallet i aksjeporteføljen var på 19,7 prosent. I tredje kvartal var det samtidig en klar nedgang i rentene internasjonalt og dermed en markert kursoppgang på Petroleumfondets plasseringer i obligasjoner. Avkastningen på obligasjonene var 4,7 prosent.

Målt i norske kroner var avkastningen på Petroleumsfondet i tredje kvartal -6,3 prosent. Den lavere avkastningen i kroner skyldes at kronen i tredje kvartal styrket seg noe overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen. Dette har imidlertid ikke betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft. Det er derfor mest relevant å bruke tall for avkastning målt i utenlandsk valuta.

Samlet for årets tre første kvartaler var periodeavkastningen på Petroleumsfondet -7,4 prosent målt i fondets valutakurv.

I tredje kvartal 2002 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,14 prosentpoeng lavere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. For de tre første kvartalene var det en meravkastning på 0,08 prosentpoeng.

Miljøfondet hadde i tredje kvartal en avkastning på -19,1 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført midler for 37,6 milliarder kroner i tredje kvartal. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var 603,6 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Kvartalsrapporten er lagt ut i norsk og engelsk versjon på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 26. november 2002 10:00