Norges Bank

Pressemelding

Større innsyn i grunnlaget for rentebeslutningene

Norges Bank vil offentliggjøre vesentlig mer av grunnlaget for rentebeslutningene. Strateginotatene som utarbeides hver fjerde måned, vil bli gjort kjent fire måneder etter hovedstyrets behandling.

Norges Bank analyserer utsiktene for inflasjonen i inflasjonsrapportene. Hovedstyret vurderer inflasjonsutsiktene med utgangspunkt i foreløpige anslag i et eget møte tre uker før inflasjonsrapporten legges fram. Med utgangspunkt i disse analysene vurderer hovedstyret konsekvensene for utformingen av pengepolitikken de neste fire månedene.

Hovedstyret har besluttet å gi innsyn i de dokumentene som ligger til grunn for denne strategidrøftingen. Etter strategimøtet vil strateginotatene bli justert slik at det reflekterer hovedstyrets synspunkter. Samtidig vil notatet bli revidert slik at det bygger på de samme anslagene som inflasjonsrapporten. Det reviderte strateginotatet vil bli lagt fram for hovedstyret for godkjenning i det påfølgende rentemøte.

Det reviderte strateginotatet skal heretter legges ut på Norges Banks internettsider på norsk og engelsk ved strategiperiodens utløp. Strategiperioden vil vare fram til neste inflasjonsrapport legges fram. Det strateginotatet som nå gjelder, vil være tilgjengelig på bankens nettsider kl.14.00 den 5. mars 2003.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. oktober 2002 14:00