Norges Bank

Pressemelding

0,6 prosent avkastning på Petroleumsfondet i første kvartal

I første kvartal 2002 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 0,6 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Aksjekursene i de tre hovedmarkedene USA, Europa og Japan falt i begynnelsen av kvartalet, men steg igjen mot slutten. Avkastningen på aksjeporteføljen var 2,3 prosent. Renteporteføljen hadde negativ avkastning i kvartalet med -0,6 prosent, etter rentestigning i USA og Europa.

Målt i norske kroner var avkastningen på Petroleumsfondet i første kvartal -2,1 prosent. Lavere avkastning i kroner skyldes at kronekursen har styrket seg overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen. Det er imidlertid avkastningen målt i valutakurven som gir best uttrykk for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft. Det er derfor mest relevant å bruke disse avkastningstallene.

I første kvartal 2002 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,24 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert.

Miljøfondet hadde i første kvartal en avkastning på 1,3 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført midler for 12,1 milliarder kroner 31. januar og 12,2 milliarder kroner 28. februar 2002. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var 625,0 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

Kvartalsrapporten er lagt ut i norsk og engelsk versjon på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. mai 2002 10:00