Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder K2 økte med 8,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, mot 9,3 prosent i januar (revidert). Pengemengden M2 økte med 7,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, mot 9,9 prosent fram til utgangen av januar. Indikatorene er påvirket av statens overtakelse av sykehusene. Se merknader nedenfor.

Norges Banks kredittindikator K2 økte med 8,8 prosent (131,5 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, mot 9,3 prosent ved utgangen av januar (revidert). K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 8,3 prosent ved utgangen av januar, et fall fra 9,1 prosent i desember 2001. Merknad: Fylkeskommunene fikk i januar overført penger fra staten til nedbetaling av gjeld i forbindelse med den statlige overtakelsen av sykehusene. Dette har isolert sett redusert tolvmånedersveksten i K2 med om lag 0,4 prosentpoeng i januar og 0,7 prosentpoeng i februar (se notatet om kredittindikatoren K2).

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 7,9 prosent (59,5 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av februar. Fram til utgangen av januar var tolvmånedersveksten 9,9 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 13,7 prosent ved utgangen av januar, mot 12,5 prosent ved utgangen av desember. Merknad: Pengemengdeveksten er påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene (se notatet om pengemengden).

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,0 prosent 27. mars. Også effektiv tremånedersrente og tolvmånedersrente var 7,0 prosent. Fra 26. februar til 27. mars gikk enmånedsrenten og tremånedersrenten opp med 0,2 prosentpoeng, mens tolvmånedersrenten gikk opp med 0,1 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for Norges handelspartnere var 3,3 prosentpoeng 27. mars, det samme som den var 26. februar.

Industriens effektive kronekurs var 0,3 prosent sterkere 27. mars enn 26. februar. I perioden styrket kronen seg mot japanske yen, britiske pund, amerikanske dollar og euro, mens den svekket seg mot svenske kroner.

Norges Bank kjøpte valuta fra norske banker for 3,6 milliarder kroner i perioden 18. februar til og med 15. mars 2002. Kjøpene var i sin helhet knyttet til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 0,7 milliarder kroner og kjøpte valuta fra innlendinger for 6,4 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. april 2002 10:00