Norges Bank

Pressemelding

Avkastning -5,3 prosent på Petroleumsfondet i tredje kvartal

I tredje kvartal 2001 var periodeavkastningen på Statens petroleumsfond –5,3 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Dette er den svakeste kvartalsvise avkastningen siden forvaltningen av Petroleumsfondet tok til i 1996. Samlet for de tre første kvartalene i 2001 var avkastningen –6,9 prosent. Målt i norske kroner var avkastningen i tredje kvartal –6,3 prosent og samlet for tre kvartaler –8,5 prosent.

Det svake resultatet skyldes en sterk kursnedgang i de internasjonale aksjemarkedene i etterkant av terrorangrepene på USA 11. september. Avkastningen på aksjeporteføljen var i tredje kvartal –18,2 prosent. I kvartalet har det vært et større fall i aksjekursene enn i noe annet kvartal siden invasjonen av Kuwait i 1990. Det har vært store fall i alle de tre hovedmarkedene USA, Europa og Japan.

Obligasjonsporteføljen hadde unormalt høy avkastning i kvartalet med 3,4 prosent. Den store andelen obligasjoner i Petroleumsfondet har dempet virkningen av kursnedgangen i aksjemarkedene på fondets totalavkastning.

I tredje kvartal 2001 var avkastningen på Petroleumsfondet 0,12 prosentpoeng lavere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for de tre første kvartalene har Petroleumsfondet hatt en mindreavkastning på 0,14 prosentpoeng.

Miljøfondet som ble etablert i januar med en markedsverdi på en milliard kroner, hadde i tredje kvartal en avkastning på –18,9 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Siden starten har avkastningen vært –27,2 prosent.

Petroleumsfondet ble tilført midler for 20 milliarder kroner 31. august og 38 milliarder kroner 28. september 2001. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var etter dette 547,0 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Nye eksterne aksjeforvaltere

I løpet av tredje kvartal ble det inngått avtale med fire eksterne forvaltere om forvaltning innen grupper av små og mellomstore bedrifter. Disse mandatene ble utlyst i november 2000. Avtaler er inngått med Deutsche Bank Asset Management og Sparx Asset Management om mandater i Japan, med Handelsbanken om et mandat i Norden (eksklusive Norge) og med Merrill Lynch Investment Managers om et mandat i Europa eksklusive Storbritannia og Norden.

Det er også gitt oppdrag til eksterne aksjeforvaltere om aktiv forvaltning av aksjer innen spesifikke bransjer. Bransjene er finans, helse og farmasi, informasjonsteknologi og telekommunikasjoner. Forvalterne er Credit Agricole Asset Management, Citigroup Asset Management, Franklin Advisors, Dresdner RCM og Wellington Management Company. Flere oppdrag vil bli tildelt fremover.

Nye oppdrag for forvaltning av renteporteføljer i Statens petroleumsfond

Norges Bank har i dag utlyst nye mandater for forvaltning av renteporteføljer i Statens petroleumsfond. Fra før av er det tildelt drøyt 20 forvaltningsoppdrag til eksterne forvaltere, derav fire renteforvaltere.

De utlyste mandatene er innen tre hovedtyper av renteforvaltning.
- Aktiv renteforvaltning innen utvalgte geografiske regioner
- Indeksforvaltning med aktive strategier for meravkastning
- Indeksforvaltning

Mandatene vil knyttes til ulike regioner og sektorer slik de fremgår i ”Lehman Global Aggregate Bond index.”

For alle mandater vil det gjelde klare rammer for den risiko som kan tas i forhold til definerte referanseindekser. Størrelsen på mandatene vil variere mellom USD 100 millioner og USD 1000 millioner. Søknadsfristene er 15 januar 2002.

Kvartalsrapporten er lagt ut i norsk og engelsk versjon på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. november 2001 10:00