Norges Bank

Pressemelding

Sterk omsetningsvekst i det norske valutamarkedet

Omsetningen i det norske valutamarkedet økte med 45,6 prosent fra april 1998 til april 2001. I samme periode økte samlet verdi av eksport og import med 33 prosent. Omsetningen i april 2001 utgjorde 233,2 milliarder USD. Handel med utenlandske aktører utgjorde mer enn 80 prosent av omsetningen, og handel i terminer inkludert valutabytteavtaler utgjorde 72,9 prosent av omsetningen.

Amerikanske dollar var som i 1998 den klart mest handlede valutaen. Dette går frem av en undersøkelse av aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet som Norges Bank i et internasjonalt fellesprosjekt i regi av Bank for International Settlements (BIS) gjennomførte blant 11 banker i april i år 1.

Lav euroandel og stigende kronedeltagelse
Euro deltok for første gang i undersøkelsen og utgjorde 16,7 prosent av omsetningen. Det er lavere enn tyske marks andel på 17,2 prosent i 1998. Den lave euro andelen viser at euroen ikke har fått den posisjon i det norske valutamarkedet som mange hadde ventet. USD inngikk i 43,8 prosent av all omsetning, opp fra 41,5 prosent i 1998. Norske kroner inngikk i 32 prosent av omsetningen, en økning på knapt 2 prosentpoeng fra 1998.

Andelen av termintransaksjoner inkludert valutabytteavtaler økte fra 65,8 prosent i 1998 til 72,9 prosent i 2001. I 2001 utgjorde terminkontrakter med løpetid på under syv dager 56,6 prosent av terminomsetningen. Dette er en nedgang på nesten 20 prosentpoeng i forhold til 1998. Kontraktene med løpetid mellom syv dager og ett år utgjorde i 2001 41,9 prosent av omsetningen, nær en dobling fra 1998. Andelen kontrakter med løpetid utover ett år var uendret fra 1998 til 2001.

Bare moderat økning i bruken av rentederivater
Omsetningen av rentederivater økte med 3,2 prosent og utgjorde 52,3 milliarder USD i april 2001. Fremtidige renteavtaler (FRA) utgjorde 89,1 prosent av omsetningen. Dette er en nedgang på 5,2 prosentpoeng i forhold til 1998. Av omsetningen i FRAer ble 89,8 prosent foretatt i norske kroner. Rentebytteavtaler og renteopsjoner nær doblet sin andel av omsetningen fra 1998 til 2001. Rentebytteavtalene utgjorde i 2001 10,4 prosent av omsetningen og renteopsjonene 0,5 prosent av omsetningen.

For nærmere opplysninger: kontorsjef Sindre Weme, telefon 22 31 62 65

Bakgrunnsnotat

 

1)Samtidig med at Norges Bank foretok sin undersøkelse, ble tilsvarende undersøkelser gjennomført i 47 andre land. Undersøkelsen er utformet og ledet av Bank for International Settlements (BIS). Det er gjennomført lignende undersøkelser hvert tredje år siden 1989. Norges Bank vil publisere en analyse av den norske delen av undersøkelsen i Penger og Kreditt 4/2001. Artikkelen vil også inneholde data om utestående i det norske valuta- og derivatmarkedet. BIS vil publisere en rapport fra undersøkelsen våren 2002.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. oktober 2001 17:00