Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 11,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni 2001. Fram til utgangen av mai var tolvmånedersveksten 11,5 prosent (revidert). Pengemengden økte med 8,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, en nedgang fra 10,0 prosent fram til utgangen av mai.

Norges Banks kredittindikator økte med 11,1 prosent (153,8 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av juni. Fram til utgangen av mai var tolvmånedersveksten 11,5 prosent (revidert). Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for kredittindikatoren falt fra 9,6 prosent ved utgangen av april til 8,6 prosent ved utgangen av mai.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd og sedler og mynt, økte med 8,5 prosent (60,9 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av juni. Fram til utgangen av mai var tolvmånedersveksten 10,0 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for penge-mengden var 5,7 prosent ved utgangen av mai, mot 7,6 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,5 prosent 30. juli. Effektiv tremånedersrente var 7,7 prosent og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 7,5 prosent. Fra 29. juni til 30. juli gikk enmånedsrenten ned med 0,2 prosentpoeng, tremånedersrenten var uendret og tolvmånedersrenten gikk ned med 0,2 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,8 prosentpoeng 30. juli, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra 29. juni.

Industriens effektive kronekurs var 0,3 prosent svakere 30. juli enn 29. juni. Kronekursen målt mot euro var 7,98 den 30. juli, 1,1 prosent svakere enn den var 29. juni. Kursen varierte i denne perioden mellom 7,89 og 8,02 kroner per euro.

Norges Bank kjøpte valuta fra norske banker for 9,5 milliarder kroner i perioden fra og med 25. juni til og med 20. juli. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleums-fond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 7,7 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 1,5 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. juli 2001 11:00