Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 11,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai 2001. Fram til utgangen av april var tolvmånedersveksten 11,6 prosent (revidert). Pengemengden økte med 9,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, en økning fra 8,6 prosent (revidert) fram til utgangen av april.

Norges Banks kredittindikator økte med 11,3 prosent (154,6 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av mai. Fram til utgangen av april var tolvmånedersveksten 11,6 prosent (revidert). Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremåneders-gjennomsnittet for kredittindikatoren falt fra 10,5 prosent ved utgangen av mars til 9,2 prosent ved utgangen av april.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd og sedler og mynt, økte med 9,8 prosent (67,6 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av mai. Fram til utgangen av april var tolvmånedersveksten 8,6 prosent (revidert). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 7,4 prosent ved utgangen av april, mot 8,9 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,7 prosent 29. juni. Også effektiv tremånedersrente og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 7,7 prosent. Fra 30. mai til 29. juni gikk enmånedsrenten opp med 0,1 prosentpoeng. Tremånedersrenten og tolvmånedersrenten var uendret i perioden. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,9 prosentpoeng 29. juni, en økning på 0,1 prosentpoeng fra 30. mai.

Industriens effektive kronekurs var 0,6 prosent sterkere 29. juni enn 30. mai. Kronekursen målt mot euro var 7,89 den 29. juni, 0,3 prosent sterkere enn den var 30. mai. Kursen varierte i denne perioden mellom 7,86 og 8,00 kroner per euro.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 10,3 milliarder kroner i perioden fra og med 21. mai til og med 22. juni. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 24,5 milliarder kroner og kjøpte valuta fra innlendinger for 33,2 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. juli 2001 11:00