Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 11,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april 2001. Fram til utgangen av mars var tolvmånedersveksten 12,0 prosent. Pengemengden økte med 8,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, en reduksjon fra 10,0 prosent (revidert) fram til utgangen av mars.

Norges Banks kredittindikator økte med 11,5 prosent (155,6 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av april. Fram til utgangen av mars var tolvmånedersveksten 12,0 prosent. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremåneders-gjennomsnittet for kredittindikatoren falt fra 11,5 prosent ved utgangen av februar til 10,3 prosent ved utgangen av mars.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd og sedler og mynt, økte med 8,7 prosent (59,2 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av april. Fram til utgangen av mars var tolvmånedersveksten 10,0 prosent (revidert). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for penge-mengden var 9,0 prosent ved utgangen av mars, mot 13,5 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes utlåns- og innskuddsrenter endret seg lite i første kvartal i år. Utlånsrentene gikk ned med 0,01 prosentpoeng til 8,92 prosent, mens innskuddsrentene steg med 0,04 prosentpoeng til 5,85 prosent. Rentemarginen falt dermed med 0,05 prosentpoeng til 3,07 prosent. Livsforsikringsselskapenes utlånsrenter gikk ned med 0,05 prosentpoeng i første kvartal og var 7,55 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter steg med 0,18 prosentpoeng i perioden til 7,34 prosent. Rentene på utlån fra statlige låneinstitutter ble redusert med 0,09 prosentpoeng og var 5,52 prosent ved utgangen av første kvartal.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,6 prosent 30. mai. Effektiv tremånedersrente og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 7,7 prosent. Fra 30. april til 30. mai gikk enmånedsrenten ned med 0,4 prosentpoeng, tremånedersrenten ned med 0,2 prosentpoeng, mens tolvmånedersrenten økte med 0,2 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,8 prosentpoeng 30. mai, en økning på 0,2 prosentpoeng fra 30. april.

Industriens effektive kronekurs var 1,1 prosent sterkere 30. mai enn 30. april. Kronekursen målt mot euro var 7,91 den 30. mai, 2,2 prosent sterkere enn den var 30. april. Kursen varierte i denne perioden mellom 7,89 og 8,10 kroner per euro.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 7,3 milliarder kroner i perioden fra og med 23. april til og med 18. mai. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 8,9 milliarder kroner og fra innlendinger for 2,4 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mai 2001 11:00