Norges Bank

Pressemelding

Sterk vekst i bruken av elektroniske betalingstjenester

Fra 1999 til 2000 var det mer enn en dobling av antallet betalinger over PC/Internett, samtidig som antallet nettbankavtaler økte med om lag 75 prosent. Den økte bruken av nettbank har for første gang ført til redusert bruk av brevgiro. Bruken av betalingskort økte med drøyt 20 prosent fra 1999 til 2000, og nordmenn er blant verdens ivrigste brukere av betalingskort.

Hyppig bruk av betalingskort og andre billige betalingstjenester gjør at kostnadene ved å få utført et betalingsoppdrag har gjennomgående holdt seg lave.

Prisøkning for de fleste tjenester

Prisene på elektroniske betalingstjenester for personkunder endret seg lite fra januar 2000 til januar 2001. I gjennomsnitt økte prisene på uttak i minibank og på elektroniske tjenester rettet mot bedriftskunder markert fra 2000 til 2001, men økningen omfattet langt fra alle banker.

Prisforskjellen i favør av elektroniske betalingstjenester i forhold til blankettbaserte fortsatte å øke i 2000. Den prosentvise prisøkningen for de blankettbaserte tjenestene var imidlertid moderat. De store prisforskjellene avspeiler primært forskjellene i kostnadene ved å produsere de ulike betalingstjenestene. Det økte tilbudet av lavt prisede elektroniske betalingstjenester, i første rekke betalingskort, har gjort det mulig for folk flest å få utført sine betalingsoppdrag på en billigere måte enn før. Gjennomsnittsprisen for de tjenestene folk faktisk bruker er blitt om lag 50 øre billigere fra 1994 til 2000, og var 4 kroner i 2000. De fleste personer betaler sine regninger med giro, og gjennomsnittsprisen på en girotransaksjon økte med 20 øre fra 1994 til 5,75 kroner i 2000. Denne økningen på 3 ¾ prosent over 6 år var langt lavere enn konsumprisveksten som var 14 prosent over samme periode.

Dobling av antallet girobetalinger over Internett fra 1999 til 2000

Antallet betalinger over PC/Internett økte med 20 millioner transaksjoner fra 1999 til knapt 35 millioner transaksjoner i 2000. I samme periode økte antallet nettbankavtaler med om lag 400 000 til 935 000 avtaler ved utgangen av 2000. Norges Bank venter at introduksjon av e-faktura vil øke nettbankbruken ytterligere. Antall betalinger per telefon var uendret fra året før, på 28 millioner, mens antallet brevgiro falt med 17 millioner til 90 millioner transaksjoner i 2000.

Stadig økt bruk av betalingskort

Betalingskort er det mest populære betalingsinstrumentet i Norge med 385 millioner betalingstransaksjoner i 2000, mer enn halvparten av alle ikke-kontante betalinger. Det var en vekst i antall transaksjoner med betalingskort på drøyt 20 prosent fra 1999 til 2000. Hele veksten kommer fra økt bruk av kort ved kjøp av varer og tjenester. Det gjennomsnittlige beløpet for vare-/tjenestekjøp med bankkort var 380 kroner i 2000.

Færre kontantuttak i minibank og skranke

Antallet minibankuttak har flatet ut de to siste årene. Det samlede beløpet som ble tatt ut i minibankene fortsatte imidlertid å stige, og i gjennomsnitt ble det tatt ut 1 000 kroner i hvert minibankuttak i 2000. Det gjøres nesten like mange kontantuttak ved varekjøp som uttak i minibank. Det gjennomsnittlige kontantbeløpet som tas ut ved varekjøp var imidlertid bare 360 kroner i 2000. Antallet kontantuttak i skranke i bank eller post faller, men det gjennomsnittlige beløpet som tas ut er relativt høyt, vel 4 300 kroner i 2000. Verdien av kontantuttakene i skranke utgjør dermed halvparten av den samlede verdien av kontantuttakene i 2000.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mai 2001 09:00