Norges Bank

Pressemelding

Aksjefall ga negativ avkastning på Petroleumsfondet i første kvartal

I første kvartal 2001 var periodeavkastningen på Statens petroleumsfond -2,8 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Avkastningen på aksjeporteføljen var –10,2 prosent. Dette avspeiler store kursfall i Europa og USA, mens det japanske aksjemarkedet utviklet seg mer positivt mot slutten av kvartalet. Obligasjons-porteføljen hadde positiv avkastning med 2,1 prosent.

Målt i norske kroner var avkastningen i første kvartal –4,2 prosent. Lavere avkastning i kroner skyldes at kronekursen har styrket seg overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen. Det er imidlertid avkastningen målt i valutakurven som gir best uttrykk for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft. Det er derfor mest relevant å bruke disse avkastningstallene.

I første kvartal 2001 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,16 prosentpoeng lavere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert.

Miljøfondet ble etablert 31. januar, og hadde ved starten en markedsverdi på en milliard kroner. Avkastningen på denne aksjeporteføljen var i de to månedene fram til kvartalsskiftet –13,2 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv og –13,7 prosent målt i norske kroner.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført 10 milliarder kroner 31. januar og ytterligere 45,5 milliarder kroner 30. mars 2001. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var etter dette 424,9 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. mai 2001 10:00