Norges Bank

Pressemelding

Høy kredittvekst, men fortsatt tilfredsstillende stabilitet i det finansielle systemet

Dette skriver Norges Bank i rapporten Finansiell stabilitet 1/2001. Den største usikkerheten knytter seg til den videre kreditt-utviklingen og foretakenes og husholdningenes evne til å betjene den økende gjelds-byrden. Dette vil i stor grad avhenge av den videre makroøkonomiske utviklingen i Norge.

Den samlede kredittveksten til husholdninger, foretak og kommuner er fortsatt høy, og klart høyere enn veksten i nominelt BNP. Veksten i kreditt til husholdningene har vært høyere enn veksten i disponible inntekter siden midten av 1999. Dette er en klar endring sammenlignet med perioden fra 1995 til midten av 1999, da gjeldsbelastningen lå omtrent flatt på et forholdsvis lavt nivå. Veksten i kreditt til fastlandsforetakene har vært høyere enn veksten i driftsresultatene i flere år. Gjeldsbelastningen har dermed økt markert de siste årene. Beregninger av risikovektet gjeld viser ikke en like sterk økning. Dette tyder på at gjelden så langt øker sterkest i solide foretak.

Bankene har oppnådd gode resultater de siste to årene. Samtidig har veksten i kreditt fra bankene vært høy. Utviklingen har ført til en svekkelse av kjernekapitaldekningen, og da spesielt i en del små og mellomstore banker. Disse bankene er likevel fremdeles godt kapitalisert. Samlet sett synes banknæringen å stå overfor moderat risiko på kort sikt. Det er imidlertid grunn til å understreke at risiko bygges opp i oppgangstider og blir til tap i nedgangstider. Utfra hensynet til finansiell stabilitet er det derfor viktig at bankene priser risikoen tilstrekkelig og gjør tilstrekkelige avsetninger i perioder med gode resultater og lave tap.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. mai 2001 10:00