Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 12,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars 2001. Fram til utgangen av februar var tolvmånedersveksten 12,4 prosent (reviderte tall). Pengemengden økte med 10,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, en reduksjon fra 10,7 prosent fram til utgangen av februar.

Norges Banks kredittindikator økte med 12,0 prosent (160,4 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av mars. Fram til utgangen av februar var tolvmånedersveksten 12,4 prosent (reviderte tall). Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremåneders-gjennomsnittet for kredittindikatoren falt fra 11,7 prosent ved utgangen av januar til 11,6 prosent ved utgangen av februar.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd og sedler og mynt, økte med 10,1 prosent (69,0 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av mars. Fram til utgangen av februar var tolvmånedersveksten 10,7 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 13,6 prosent ved utgangen av februar, mot 10,3 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 8,0 prosent 27. april. Effektiv tremånedersrente var 7,9 prosent, mens tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 7,5 prosent. Fra 30. mars til 27. april økte enmånedsrenten med 0,3 prosentpoeng og tremånedersrenten med 0,2 prosentpoeng, mens tolvmånedersrenten var på samme nivå. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,7 prosentpoeng 27. april, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra 30. mars.

Industriens effektive kronekurs var 0,9 prosent svakere 27. april mars enn 30. mars. Kronekursen målt mot euro var 8,16 den 27. april, 1,2 prosent svakere enn den var 30. mars. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,05 og 8,18 kroner per euro.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 6,5 milliarder kroner i perioden fra og med 26. mars 2001 til og med 20. april 2001. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 26,2 milliarder kroner, og kjøpte valuta fra innlendinger for 31,4 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. april 2001 11:00