Norges Bank

Pressemelding

2,5 prosent avkastning på Petroleumsfondet i 2000

Avkastningen på Statens petroleumsfond i 2000 var 2,5 prosent målt i internasjonal valuta. En svak utvikling i de internasjonale aksjemarkedene i annen halvdel av året trakk resultatet ned. Avkastningen på aksjeporteføljen var –5,8 prosent. I obligasjonsmarkedene var det en meget positiv utvikling, og avkastningen på obligasjonsporteføljen var 8,4 prosent.

I de siste årene har det vært betydelige svingninger i de internasjonale kapitalmarkedene. I 1999 var det meget høy avkastning i aksjemarkedene, mens avkastningen på obligasjoner var svakt negativ. Siden 1998 har Petroleumsfondet hatt en gjennomsnittlig årlig realavkastning målt i internasjonal valuta på 6,5 prosent, fordelt på 11,4 prosent på aksjer og 4,1 prosent på obligasjoner.

Målt mot norske kroner var den samlede avkastningen 6,5 prosent i 2000. Kronen svekket seg noe mot de valutaer som Petroleumsfondet er investert i. Svekkelsen av kronekursen har løftet avkastningen i kroner. Men siden formålet for forvaltningen er knyttet til å øke den internasjonale kjøpekraften av Petroleumsfondet, har endringer i kronekursen liten relevans.

Norges Bank oppnådde i 2000 en avkastning som lå 0,20 prosent over avkastningen på referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet. Det er oppnådd meravkastning både i porteføljene som er satt ut til eksterne forvaltere og i den interne forvaltningen.

Ved utgangen av året var verdien av Petroleumsfondets plasseringer i utlandet 386,4 milliarder kroner. Gjennom året ble det tilført 150 milliarder kroner fra Finansdepartementet. Siden etableringen av Petroleumsfondet er det overført til sammen 314 milliarder kroner. Av avkastningen på 14,2 milliarder kroner i 2000 er 6,6 milliarder økt verdi målt i internasjonal valuta, mens 7,6 milliarder kan tilskrives svekkelsen av kronekursen og representerer derfor ingen økning i fondets internasjonale kjøpekraft.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. mars 2001 11:00