Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank venter at prisstigningen gradvis avtar

I Inflasjonsrapport 1/2001 anslår Norges Bank konsumprisveksten til 3 prosent inneværende år. I begynnelsen av mars var det i rentemarkedet priset inn forventninger om nedgang i de kortsiktige rentene i år og neste år.

Med en nedgang i rentene i tråd med disse forventningene anslås prisveksten til 2½ prosent i 2002 og 2¼ prosent i 2003. Holdes renten i stedet uendret på dagens nivå i tiden fremover, kan prisstigningen komme ned mot 2 prosent fra og med utgangen av 2002. Anslagene for 2002 og 2003 kan oppfattes som anslag på den underliggende prisstigningen. I anslaget for 2002 er det sett bort fra de midlertidige virkningene på prisveksten av nedgangen i avgifter fra juli i år.

Utsiktene for realøkonomien er i hovedsak som i forrige inflasjonsrapport. Norges Bank venter at veksten i norsk økonomi holder seg relativt lav i første halvår i år og tar seg opp i andre halvår. Veksten i BNP for Fastlands-Norge anslås til 1¼ prosent i år. Faller renten i tråd med markedets forventninger, anslås veksten i BNP for Fastlands-Norge til 1¾ prosent neste år og 2 prosent i 2003. Holdes renten i stedet uendret på dagens nivå i tiden fremover, kan veksten i BNP for Fastlands-Norge bli rundt 1½ prosent de to neste årene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. mars 2001 11:00