Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 10,1 prosent (124,6 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, mot 10,2 prosent (123,9 milliarder kroner) fram til utgangen av april. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet gikk opp fra 11,2 prosent ved utgangen av mars til 11,5 prosent ved utgangen av april.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 9,1 prosent (65,6 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av mai. Fram til utgangen av april var tolvmånedersveksten 8,1 prosent (58,8 milliarder kroner). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i pengemengden var 6,7 prosent ved utgangen av april, mot 4,0 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,9 prosent 29. juni. Effektiv tremånedersrente var 7,2 prosent og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 7,6 prosent. Fra 30. mai til 29. juni steg enmånedsrenten med 0,4 prosentpoeng, mens både tre- og tolvmånedersrenten økte med 0,5 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,3 prosentpoeng 29. juni, sammenlignet med 2,0 prosentpoeng 30. mai.

Kronekursen målt mot euro var 1,9 prosent sterkere 29. juni enn den var 30. mai. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,18 og 8,32 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 2,1 prosent sterkere 29. juni enn 30. mai.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 235,5 milliarder kroner ved utgangen av mai, sammenlignet med 222,8 milliarder kroner ved utgangen av april. Økningen skrev seg fra valutakjøp fra SDØE (7,7 milliarder kroner), kjøp av valuta som senere skal overføres til Statens petroleumsfond (3,4 milliarder kroner), endring i gjenkjøpsavtaler og diverse resultatposter.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 3,2 milliarder kroner i perioden fra og med 22. mai til og med 16. juni. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 6 milliarder kroner og kjøpte valuta fra innlendinger for 10,2 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. juni 2000 11:00